Видання ННЦ ІАЕ

19 27_met_pol_sch_vyz

24 грн.

Запропонований методологічний підхід щодо оцінки місця і ролі продовольства в загальній енергетичній проблемі, розглянуто можливості розв’язання існуючого протиріччя між виробництвом продуктів харчування та біопалива, запропоновано підходи щодо оптимального вирішення енергетичної проблеми в Україні відповідно до сучасних викликів, представлено економічну модель алгоритму зіставлення ефективності різних варіантів використання сільськогосподарської сировини (зернових колосових, кукурудзи і цукрових буряків у біоетанол та насіння ріпаку і соняшнику у біодизель) з метою отримання біопалива порівняно із традиційними його видами виходячи з конкретної ринкової ситуації відповідного періоду часу.

 

19 64a_nau_osn_i_str

138 грн.

Науково-обґрунтовано концептуальні засади сталого розвитку сільських територій в Україні, в основі яких селозберігаюча модель сільського розвитку, яка враховує національну інституціональну базовість поселень (село), традицій (селянської господарки та кооперативної організації). Ґрунтуючись на ідеї селозберігаючої моделі аграрного устрою та в розвиток Концепції розвитку сільських територій в НААН розроблено стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій на період до 2025 року з відповідними індикаторами та їх цільовими значеннями за соціальним, економічним та екологічним векторами, а також за пріоритетами щодо інституційного та інвестиційного забезпечення.

   

19 22_obl_zab_opo_sil


У посібнику розкрито особливості бухгалтерського обліку та оподаткування сільськогосподарських підприємств України, враховуючи законодавчі зміни. Описано новації в частині справляння акцизного податку і податку на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників, ліцензування їхньої діяльності зі зберігання власного пального, особливості облікового відображення використання легкового автомобіля та ін. Висвітлено актуальні питання трудових відносин із зовнішніми та внутрішніми сумісниками, а також сезонними працівниками. Видання буде корисним для всіх працівників обліково-економічних служб вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

 

19 33_ots_inn_inv_pro

36 грн.

На прикладі селянського господарства Київської області викладено методичні підходи до оцінки і зразок інноваційного інвестиційного проекту створення сімейної міні-свиноферми.

Видання розраховане на голів і членів особистих селянських господарств, їх кооперативних формувань і об’єднань, органів державної влади та управління сільським господарством і органів місцевого самоврядування, науковців, працівників проектних організацій і агроконсалтингових формувань, аспірантів, студентів та інших зацікавлених осіб.

   

19 21_inn_tek_mod_vod

149 грн

Монографія присвячена вивченню теоретичних та прикладних засад інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу України. Наукові результати дослідження орієнтують на формування нових підходів та дієвих інструментів регіонального розвитку у сфері водокористування. У монографії визначено необхідність інтеграції України до європейського водного кластера в рамках імплементації в національну водну політику та водогосподарський комплекс кращого міжнародного досвіду, посилення фінансово-інвестиційних аспектів залучення водних ресурсів у господарський оборот країни.

Проаналізовано основні тенденції розвитку водогосподарського комплексу депресивних регіонів в умовах децентралізації та активізації регіональних інтеграційних процесів. Визначено напрями інноваційно-технологічної модернізації інженерної інфраструктури меліоративних систем, а також централізованого водопостачання населених пунктів відповідно до стандартів Європейського Союзу. Розроблено механізми залучення інвестицій у процеси модернізації водопровідно-каналізаційного господарства. Запропоновано інструменти і методи стимулювання впровадження оборотних систем водопостачання, а також форми та джерела інвестиційного забезпечення модернізації систем водоочищення у промисловому виробництві.

 

19 32_roz_sil_koo_ta

89 грн.

У монографії представлені результати наукових досліджень розвитку сільськогосподарської кооперації та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України. Викладені теоретико-методичні основи кооперування. Охарактеризовано еволюційний контекст оцінки історичного виміру й емпірично ідентифіковано структурну динаміку змін у кооперації та розвитку інтеграційних процесів, у методичному взаємозв’язку з ефективністю господарювання. Запропоновані концептуальні засади пріоритетів кооперації та інтеграційних відносин в аграрному секторі.

Розрахована на науковців, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників державних органів управління, широкий загал читачів.

   

19 20_pro_vyr_sil_pro

29 грн.

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2019 року з досягнутими обсягами за 2014-2018 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

19 45_str_pol_ta_tra


Викладено результати наукових досліджень проблематики структурної політики та трансформацій в аграрному секторі економіки. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних основ структурної політики у механізмі розвитку економіки. Визначено результативність структурної політики і забезпечення сталого розвитку агросектору з позицій інституційної ефективності, галузево-господарських характеристик, економічного та соціального виміру, регіонального та зовнішньоекономічного контексту. Запропоновано стратегічні пріоритети і концепцію формування і реалізації структурної політики розвитку аграрного сектору.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.

   

19 3824_kon_sil_hos_ukr


Висвітлено теоретичні засади конкурентоспроможності сільського господарства та обґрунтовано методологію її дослідження, визначено сучасні позиції України на світових ринках сільськогосподарської продукції, оцінено рівень конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства з урахуванням зовнішньоекономічних чинників, окреслено стратегічні напрями і пріоритети його підвищення на глобальному та національному ринках. Особливу увагу приділено оцінці впливу міжнародної економічної інтеграції на рівень конкурентоспроможності сільського господарства України.

Розраховано на науковців, державних службовців, викладачів, студентів, керівників і спеціалістів аграрної сфери, а також всіх тих, хто цікавиться чи досліджує питання розвитку сільського господарства в умовах міжнародної економічної інтеграції та забезпечення його конкурентоспроможності.

 

19 12_zas_MSF_ta_MSB


В посібнику викладені оновлені методичні рекомендації щодо застосування Міжнародних стандартіви фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції.

Рекомендації визначають порядок бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг у сільськогосподарських підприємствах та розроблені з врахуванням галузевих особливостей обліку сільськогосподарської діяльності.

Методичні рекомендації містять класифікацію витрат, послідовність калькулювання собівартості продукції, ідентифікацію витрат за галузями та видами виробництв сільськогосподарських підприємств, методику обліку витрат на біологічні перетворення і порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних та підсобних промислових виробництв.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

   

Сторінка 9 з 30

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>