Видання ННЦ ІАЕ

17 77_aud_fin_inf


У монографії висвітлені основні характеристики фінансової інформації, процесів її підготовки та використання. Охарактеризовано зміст аудиту фінансової інформації, окреслені його завдання та елементи середовища. Досліджено елементи процесу аудиту фінансової інформації, зокрема: обґрунтування професійних суджень аудитора, вибір, застосування та оцінювання результатів аудиторських процедур, реалізація заходів аудиту.

Розроблено пропозиції щодо забезпечення очікуваного рівня упевненості користувачів фінансової інформації за результатами аудиту, які передбачають врахування аспектів відповідальності аудитора та оціночної характеристики аудиторського ризику.

Призначено для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників суб’єктів аудиторської діяльності.

 

17 121304_fon_ryn_u_fin


Монографія присвячена широкому колу теоретичних й практичних питань функціонування ринку цінних паперів України, його ролі у фінансовому забезпеченні суб'єктів господарювання, зокрема приналежних до групи агропромислових виробників. На основі аналізу стану вітчизняного фінансового ринку, дослідження його фондового сегменту, вивчення світового досвіду використання цінних паперів і визначення основних ринкових тенденцій обґрунтовано пропозиції щодо пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури вітчизняного ринку цінних паперів, удосконалення технологічної складової ринку, розширення базового набору фондових інструментів В впорядкування використання вже наявних в обігу їх різновидів. Науковий продукт призначений для практикуючих фахівців фінансово-інвестиційної сфери, науковців, студентів.

   

18 73_Rozvytok_bukhhalterskoho_obliku_na_osnovi_novitnikh_IT-tekhnolohiy

163 грн.

Монографія присвячена формуванню теоретико-методологічних та практичних засад мо-дернізації бухгалтерського, управлінського обліку, фінансової звітності, аудиту, обумовленому запровадженням новітніх інтернет-технологій та орієнтованому на забезпечення його відповідності глобальним тенденціям стрімкого інформаційного розвитку економіки України.

Форми бухгалтерського обліку доповнено новою – клауд-комп’ютерною формою. За-пропоновано концептуальні підходи до побудови сучасної системи обліку в сільськогоспо-дарському підприємстві на базі клауд-комп’ютерної форми, яка ґрунтується на ідеї спільного використання інформаційних технологій і ресурсів бухгалтерами та користувачами, що ство-рює умови для ефективного управління й оптимізації роботи в умовах швидкозмінюваного бізнес-середовища.

Розроблено документування господарських операцій сільськогосподарських підприємств, що включає електронні реєстри, розроблені на основі формату XBRL, запровадження яких сприятиме поширенню електронного документообігу та інтернет-технологій в обліковій сфері.

Описані тенденції розвитку фінансової звітності, зокрема її онлан-напряму, узагальнені головні аспекти трансформації аудиторського ризику в умовах використання комп’ютерних технологій.

Викладено напрями посилення ефективності управлінського обліку із застосуванням комп’ютерних мережевих технологій та описана інтернет-платформа обліково-інформаційного забезпечення амортизаційної політики.

Монографія призначена науковцям, педагогічним працівникам і студентам, представни-кам органів державної влади і професійних бухгалтерських організацій, працівникам обліко-во-фінансових служб підприємств і установ аграрного сектору, бухгалтерам громадської практики.

 

harmonizaciia haluzevoho

43 грн

У науковій доповіді обґрунтовано етапи інституціоналізації бухгалтерської професії. Доведено, що Україна сьогодні перебуває на етапі становлення інституту професійних бухгалтерів. Розглянуто процес регуляторної конвергенції бухгалтерської професії в Європейському Союзі. Здійснено огляд вітчизняного досвіду функціонування галузевого об’єднання аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Запропоновано напрями європейської гармонізації інституту професійних бухгалтерів аграрної галузі.

Рекомендовано науково-педагогічним працівникам, студентам, державним службовцям, представникам професійних громадських організацій, працівникам обліково-фінансових служб суб’єктів аграрного сектору.

   

17 71_rez_opy_sch_mod


Викладено результати опитування щодо стану земельних відносин та  можливих моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в оцінках власників земельних паїв (залежно від способу набуття земельних ділянок); керівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств; очільників і представників територіальних громад.

Результати даних опитувань будуть корисними для органів законодавчої і виконавчої влади при формуванні державної аграрної політики і прийнятті рішень щодо завершення земельної реформи, а також науковців, політиків, громадських діячів, усіх, кому небайдужа доля українського села та України.

 

17 69_evo_met_i_met

29 грн.

Узагальнено еволюційний розвиток методології і методичних підходів щодо оцінки сільськогосподарських земель, виділено основні етапи проведення земельнооціночних робіт в Україні. Обґрунтована необхідність удосконалення методики нормативної грошової оцінки земель. Опрацьовано новий методичний підхід та методику визначення показників нормативної грошової оцінки земель, що ґрунтується на нормативній (природній) урожайності зернових культур (без кукурудзи) та нормативних виробничих витратах на їх вирощування (за технологічними картами), який забезпечує здійснення грошової оцінки кожної аґровиробничої групи ґрунтів, а на їхній основі – оцінки окремої земельної ділянки або всього земельного масиву (виходячи зі структури ґрунтового покриву), господарюючого суб’єкта, адміністративного району, області, України.

Такий підхід дасть можливість об’єктивно оцінити земельні ділянки за їх природною родючістю різних суб’єктів господарювання в аграрній сфері, забезпечить справедливий перерозподіл земельної ренти на користь сільського господарства через запровадження земельного податку і орендної плати за землю, стабільне надходження коштів від плати за землю до місцевих бюджетів.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти, спеціалістів з оцінки земель.

   

72 17_suchasn_probl

150 грн.

Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій : матеріали до доповіді на міжнародній науково-практичній конференції 1-2 червня 2017 року / Ю.О. Лупенко [автори-укладачі: Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.П. Саблук та ін.] – К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. – 40 с.

Розкриті актуальні проблеми сталого розвиток сільських територій, здійснено аналітичну оцінку тенденцій стану й обґрунтовано механізми вирішення соціальних проблем села, які тісно пов’язані з екологічними та виробничими факторами господарюючих суб’єктів, які функціонують в межах сільських територій.

Відповідно до офіційно затвердженої Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» пропонується окреслити теоретико-методологічні засади формування динамічних моделей сталого розвитку сільських територій, а також визначити сучасний стан кожної з компонент сталого розвитку (соціальної, екологічної та економічної) з метою окреслення оптимального набору стратегічних орієнтирів на різних рівнях управління: село, селище, ОТГ, район (повіт), регіон та держава.

 

17 66_for_i_vid_ahr


У науковому виданні публікуються тези виступів учасників науково-практичної конференції, на якій розглядалася наукова спадщина академіка Г.М. Підлісецького у вирішенні питань формування й відтворення аграрного капіталу та розвитку ринків матеріально-технічних ресурсів.

Видання розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

   

17 68_rozv_sel_hosp

33 грн.

Розкриваються теоретичні аспекти розвитку селянських господарств, формування і розвитку механізму реалізації економічних інтересів сільського населення, тенденції зміни чисельності сільського населення, його зайнятості, рівня доходів і якості життя, дається оцінка розвитку особистих селянських господарств в механізмі реалізації інтересів, обґрунтовуються пріоритетні напрями розвитку механізму реалізації економічних інтересів сільського населення.

Матеріал відображає результати науково-дослідних тематик відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції ННЦ «Інститут аграрної економіки»: 0116U003105 "Розробити теоретичні і методичні засади розвитку підприємництва та кооперації аграрної сфери економіки в умовах євроінтеграції"; 0116U003107 "Розробити модель молочарського сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу".

 

17 65_met_okh_avt_pra

16 грн.

У методиці висвітлено підходи до набуття права власно-сті на об’єкт авторського права на службовий твір. Означено загальні положення про право інтелектуальної власності, ос-новні положення авторського права, вільне використання твору із зазначенням імені автора. Наведено відмінні ознаки охорони прав на об’єкти авторського права і права промислової власності.

Методика призначена для використання у наукових уста-новах НААН.

   

Сторінка 9 з 24

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>