Видання ННЦ ІАЕ

18 34_Zhuk

138 грн.

У монографії розкрито роль і значення бухгалтерської складової економічної науки, проаналізовано взаємозв’язок еволюції облікових і економічних теорій, що дозволило виявити інституціональну основу розвитку облікової практики і науки та сформулювати основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку.

Обґрунтовано інституціональну парадигму бухгалтерського обліку, розкрито сутність, зміст і місію бухгалтерського обліку як важливого соціально-економічного інституту. Розглянуто наукову гіпотезу про зростання ролі інституту бухгалтерського обліку у подоланні економічних криз, забезпеченні довіри, порозуміння і керованості в сучасному світі. На інституціональній базі збагачено поняття функцій, предмета, об'єктів обліку, отримали розвиток його методологія і моделювання. Сформульовано методологію обліку трансакцій. Доведено необхідність задіяння імперіалістичних і інжинірингових підходів у розвитку бухгалтерського обліку. Науково обґрунтовано теоретичний базис розвитку інституту професійних бухгалтерів.

Монографія є продовженням наукових пошуків за програмою наукових досліджень 40.04.00.03.Д «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізацію звітності й аудиту в аграрному секторі економіки» Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Текст монографії сформовано на основі змінених і доповнених матеріалів, опублікованих у монографії автора "Основы институциональной теории бухгалтерского учёта", що видана у 2013 році у м. Київ та м. Санкт-Петербург.

Монографія буде корисною для науково-педагогічних працівників, державних і професійних діячів, а також для всіх, хто цікавиться новітніми течіями економічної думки.

 

18 4471_zai_nas_sta_pra


В монографії висвітлено теоретичні засади зайнятості населення старшого працездатного віку та обґрунтовано методологію її дослідження, визначені сучасні тенденції забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку, в т.ч. в сільському господарстві, в контексті розвитку загальнонаціонального ринку праці, проаналізовано зарубіжний досвід забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку, окреслено напрями удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку в Україні.

Монографія призначена для науковців, державних службовців, фахівців, які цікавляться чи досліджують проблеми зайнятості населення.

   

18 38_tsi_mon_ryn_sil

27 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

 

18 86_roz_mol_pid_v

142 грн.

Висвітлено природні, організаційні та соціально-економічні процеси розвитку молочного скотарства. Обґрунтовано організаційно-економічні заходи підвищення ефективності виробництва молока. Досліджено економічну діяльність молокопереробної промисловості та економічні відносини у молокопродуктовому комплексі. Визначено інституціональне середовище та його вплив на функціонування підприємств молочної галузі.

Для науковців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів агропромислового виробництва, аспірантів, студентів.

   

18 122_reh_roz_sil_ter


У монографії висвітлено теоретичні та концептуальні засади регулювання розвитку сільських територій. Обґрунтовано методологічні підходи до оцінки економічних, соціальних та екологічних факторів розвитку сільських територій. Проведено комплексний аналіз стану функціонування сільських територій та запропоновано їх типологізацію за рівнем розвитку. Обґрунтовано шляхи вдосконалення регулювання розвитку сільських територій.

Монографія розрахована на науковців та практиків аграрної економіки та управління, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

 

18 65_Nechyporenko

178 грн.

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти розвитку системи управ-ління у зрошуваному землеробстві. Проаналізовано сучасний стан та ін-ституціональне забезпечення трансформацій управління іригаційними системами в умовах економічної кризи, змін клімату й обмеженності во-дних ресурсів. Розкрито особливості вітчизняного та іноземного досвіду регулювання використання природних ресурсів при виробництві рослин-ницької продукції на меліорованих землях. Запропоновано стратегічні напрями інноваційної модернізації системи управління на різних ієрархі-чних рівнях на основі врахування інтересів усіх зацікавлених сторін та запровадження екосистемного підходу при використанні ними земельних і водних ресурсів.

Розрахована на науковців, керівних працівників аграрної та водогос-подарської галузей, викладачів, аспірантів і студентів вищих аграрних навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань.

   

18 28_teo-met_zas_buk


Здійснено аналіз концепції сталого розвитку в економічних та облікових теоріях, на основі чого запропоновано новий базис інтерпретації похідної форми традиційного обліку – обліку сталого розвитку. Розроблено універсально-інтегральну систему оцінки показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу.

Розроблено парадигму розвитку звітності про сталий розвиток сільськогосподарського підприємництва та розроблено концептуальну основу її стандартизації з урахуванням євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано системоутворювальні компоненти обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком. Запропоновано матрицю взаємодії компонентів сталого розвитку за трьома компонентами сталості (економічна, соціальна, екологічна) і п’ятьма рівнями впливу (глобальний, національний, регіональний, організаційний, рівень підприємства). Удосконалено систему ризик-менеджменту обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств.

Розроблено методико-методологічні положення наскрізного внутрішнього контролю обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств.

Видання розраховано на працівників органів державної влади та обліково-фінансових служб підприємств, які вивчають, досліджують та використовують у практиці обліку й аналізу принципи сталого розвитку, докторантів, аспірантів, магістрів; наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 

18 43_modeliuvannia

45 грн.

Навчальний посібник містить необхідні теоретичні та методологічні засади моделювання економічного розвитку підприємств, які можуть використовуватися для проведення наукових досліджень на основі визначення складових економічної моделі, а також використання мультиплікативних способів інтегрального оцінювання. Проведена наукова розвідка спрямована на формування інноваційної стратегії наукових досліджень динаміки розвитку вітчизняних підприємств, що є базою для формування сучасної системи економічної безпеки національного господарства.

Навчальний посібник розрахований на науковців (у першу чергу аспірантів другого року навчання), економічних експертів та викладачів вищих навчальних закладів.

   

brendy

48 грн.

Висвітлено теоретико-методологічні аспекти формування продовольчих брендів на основі регіональних продуктів. Рекомендації сприятимуть виявленню, реєстрації та популяризації продуктів харчування, що можуть мати захищене географічне зазначення. Розраховано на працівників різного рівня управління АПК, аграрних товаровиробників, зокрема виробників регіональних продуктів, громадських активістів, науковців, аспірантів, викладачів та студентів.

 

18 60_teor_zas_rozv_zem

101 грн.

Висвітлено теоретичні засади ринкової трансформації земельних відносин у сільському господарстві. Розглянуто теоретико-методологічні особливості економічного регулювання земельних відносин та обґрунтовано теорію нормативної грошової оцінки земель. Проаналізовано сутність економічного обороту земель сільськогосподарського призначення. Представлено теорію розширеного відтворення родючості ґрунтів. Викладено основні теоретичні засади управління зрошуваним землеробством. Обґрунтовано теоретичні засади організаційно-економічного регулювання екологізації аграрного виробництва.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів, керівників та фахівців аграрного сектору, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

   

Сторінка 9 з 27

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>