Видання ННЦ ІАЕ

obkl23

380 грн.

Викладено результати досліджень передумов, чинників і особливостей формування та розвитку вітчизняного сільського господарства у 2011-2015 рр., висвітлено специфіку його організаційної структури,
механізму функціонування, тенденцій та проблем розвитку. Обгрунтовано теоретичні й методичні засади розвитку економічних відносин в аграрній сфері, підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності українських товаровиробників, визначення пріоритетів та розв’язання найгостріших проблем розвитку галузі.

Розрахована на науковців, спеціалістів державного, громадського і господарських рівнів управління, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

 

2016 stolyarchuk_manuscript_cr

86грн
Розроблено порядок відображення ліцензій у ліцензіара та ліцензіата шляхом запровадження окремих субрахунків першого класу та позабалансового обліку, що дозволить відображати ліцензії як актив, сприятиме посиленню рівня облікового забезпечення капіталізації та інвестиційної привабливості науково-дослідних установ, спростить процедуру внутрішнього аудиту комерційного використання інноваційної продукції, підвищить аналітичність показників фінансової та статистичної звітності. Сформовано організаційно-методичні підходи внутрішнього аудиту бюджетних установ через розробку Програми внутрішнього аудиту інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах, відповідних робочих документів, що дозволяє ефективно планувати та здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів на створення інноваційної продукції та її комерційним обігом.

 

Розширено теоретичні положення бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності шляхом розробки моделі впливу інноваційної діяльності на розвиток соціально-економічних інститутів України, що доводить прямий зв’язок стану інституту бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту та оцінки зі станом і розвитком інноваційної діяльності, обґрунтовує необхідність в інституціональній корекції їх розвитку через визнання нових інтелектуальних активів, прийняття галузевих методик обліку, оцінки та внутрішнього аудиту. Деталізовано склад об’єктів обліку і внутрішнього аудиту в науково-дослідних установах під впливом інноваційної діяльності шляхом виокремлення їх у три групи: класичні об’єкти обліку, об’єкти внутрішнього (управлінського) обліку та позасистемні об’єкти обліку. Така деталізація дасть змогу ефективно організувати аналітичний і синтетичний облік та посилить змістовність фінансової звітності.

Призначена науковим установам, державним регуляторним органам, професійним організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

   

shpychak web

335 грн.

Шпичак Олекандр Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1969–2015 роки / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІАЕ» ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. О. Кириленко, С. О. Пашко ; наук. ред. В. А. Вергунов, В. М. Жук ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало, Ю. О. Лупенко, В. М. Жук. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 492 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІАЕ»).

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну і громадську діяльність О.М. Шпичака – академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника. Ним проведено ґрунтовні дослідження в галузі аграрної науки з проблем ціноутворення, формування аграрного ринку, розвитку ринкової інфраструктури, які принесли визнання та високу оцінку у вітчизняних та зарубіжних наукових колах, серед практиків аграрної сфери.

 

 

 

107 грн.

Висвітлюється найбільш актуальні питання стану і перспектив
розвитку села і сільського господарства. Особлива увага звернута на становище селян, організацію громад, використання трудового потенціалу села як умови перспективності його розвитку.

Розрахована на широке коло читачів, які виявляють інтерес до
сільських проблем.

   

sab argoecon transformacii

134 грн.

У монографії, автором якої є академік НААН П.Т. Саблук, розглядаються проблеми, які потребують вирішення для утвердження України як високорозвинутої держави, здатної посісти чільне місце в розвитку світової цивілізації. Це може стати можливим, якщо країна повною      мірою використовуватиме належні їй природно-економічні ресурси, в першу чергу в сфері агропромислової діяльності. Для цього в комплексі і на системній основі слід задіяти для кожної складової аграрної економіки всі наявні в державі та світі прогресивні розробки.

Розрахована на широкий загал читачів, діяльність яких пов’язана з економікою агропромислового виробництва.

 

 

Perspektyvy rozvytku UA-EU crЗа результатами дослідження співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснено аналіз перспектив, можливих наслідків і загроз функціонування зони віль­ної торгівлі між Україною та Європейським Союзом для окремих сфер аграрного сектору вітчизняної економіки та різних груп за економічними інтересами.

   

mesel Obl

34 грн.

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2016 році.

Порівняно прогнозні показники 2016 року з досягнутими обсягами за 2014-2015 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

Integration mono

175 грн.

Досліджено наукові основи розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки. Оновлено парадигму інтеграційних відносин, розкрито їх системний потенціал. Розроблено моделі залучення усіх форм господарювання до інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки, оцінено їх формування, а також визначено найбільш прогресивні форми реалізації інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки України, виходячи зі стратегічних імперативів сталого розвитку національної економіки.

   

Tipolog momo


У монографії досліджено наукові основи і узагальнено досвід типізації сільськогосподарських товаровиробників. Згруповано норми Європейського Союзу щодо проведення виробничої типізації і економічної класифікації сільськогосподарських товаровиробників. На основі імплементації норм ЄС, розроблено методичні засади типізації і класифікації сільськогосподарських товаровиробників України, окреслено проблеми і перспективи їх застосування у статистиці, державній політиці та наукових дослідженнях.

 

web mogylova_osn_zasoby

135 грн.

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування та відтворення основних засобів сільського господарства. Розкрито сутність та особливості основних засобів, природу їх відтворення в аграрному секторі економіки. Досліджено організаційно-методологічні та інституціональні аспекти оцінки галузевих основних засобів. Проаналізовано рівень забезпечення сільсько­господарських підприємств основними засобами і параметри їх відтворення відповідно до макроекономічних та інституціональних змін.

За результатами діагностики стану та відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств з урахуванням впливу макроекономічних й інституціональних чинників обґрунтовано пропозиції щодо забезпечення необхідної моделі відтворення галузевих основних засобів з метою підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва.

Розрахована на науковців, аспірантів, керівників і спеціалістів сільськогос­подарських підприємств й органів управління аграрним сектором економіки.

   

Сторінка 9 з 20

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>