Видання ННЦ ІАЕ

19 20_pro_vyr_sil_pro

29 грн.

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2019 року з досягнутими обсягами за 2014-2018 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

19 45_str_pol_ta_tra


Викладено результати наукових досліджень проблематики структурної політики та трансформацій в аграрному секторі економіки. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних основ структурної політики у механізмі розвитку економіки. Визначено результативність структурної політики і забезпечення сталого розвитку агросектору з позицій інституційної ефективності, галузево-господарських характеристик, економічного та соціального виміру, регіонального та зовнішньоекономічного контексту. Запропоновано стратегічні пріоритети і концепцію формування і реалізації структурної політики розвитку аграрного сектору.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.

   

19 3824_kon_sil_hos_ukr


Висвітлено теоретичні засади конкурентоспроможності сільського господарства та обґрунтовано методологію її дослідження, визначено сучасні позиції України на світових ринках сільськогосподарської продукції, оцінено рівень конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства з урахуванням зовнішньоекономічних чинників, окреслено стратегічні напрями і пріоритети його підвищення на глобальному та національному ринках. Особливу увагу приділено оцінці впливу міжнародної економічної інтеграції на рівень конкурентоспроможності сільського господарства України.

Розраховано на науковців, державних службовців, викладачів, студентів, керівників і спеціалістів аграрної сфери, а також всіх тих, хто цікавиться чи досліджує питання розвитку сільського господарства в умовах міжнародної економічної інтеграції та забезпечення його конкурентоспроможності.

 

19 12_zas_MSF_ta_MSB


В посібнику викладені оновлені методичні рекомендації щодо застосування Міжнародних стандартіви фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції.

Рекомендації визначають порядок бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг у сільськогосподарських підприємствах та розроблені з врахуванням галузевих особливостей обліку сільськогосподарської діяльності.

Методичні рекомендації містять класифікацію витрат, послідовність калькулювання собівартості продукції, ідентифікацію витрат за галузями та видами виробництв сільськогосподарських підприємств, методику обліку витрат на біологічні перетворення і порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних та підсобних промислових виробництв.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

   

19 15_orh_eko_zab_roz

105 грн.

Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо механізму формалізації сімейних фермерських господарств у середовище ринку, порядок отримання державної підтримки, прогноз становлення та економічну ефективність їх функціонування. Розробка сприятиме формуванню науково-методичних засад та інформаційного забезпечення стимулювання становлення сімейних фермерських господарств в аграрному секторі України.

Може бути використане засновниками фермерських та особистих селянських господарств, фахівцями державних інституцій, дорадчими, інформаційно-консультаційними та навчально-методичними центрами, науковими установами та освітніми закладами.

 

19 19_met_rek_z_obl

27 грн.

В посібнику викладені Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Розкрито питання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрного бізнесу чи купівлю підприємств; наведено послідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємства (юридична, фінансова, податкова перевірка); висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділянки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, біологічні активи та сільськогосподарська продукція).

Для надання інвестору інформації у доступній і зрозумілій формі запропоновано складання Інформаційного проспекту, який підкреслює переваги підприємства на аграрному ринку.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

   

Inclusive mono

70 грн.

Узагальнено теоретико-методологічні засади інклюзивної економіки та інклюзивного розвитку. Базуючись на методичному підході до розрахунку індексу інклюзивного розвитку, що схвалили в 2018 р. у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, розроблено методику оцінювання інклюзивності розвитку аграрної сфери та регіонів України. Проаналізовано стан і тенденції інклюзивного розвитку економіки регіонів та її аграрної сфери, виявлено системні вади на шляху поступу національної економіки на засади інклюзивності.

 

19 18_met_rek_z_roz

22 грн.

Викладено методичні рекомендації з розрахунку рейтингу регіонів України за ефективністю інвестицій у сільське господарство. Запропоновано критерії відбору показників (індикаторів) для розрахунку рейтингу регіонів України за ефективністю інвестицій у сільське господарство, які згруповано у п’ять блоків показників за інвестиційною активністю в сільському господарстві, у тому числі іноземних інвесторів, економічною ефективністю вкладень та соціальним ефектом від залучення інвестицій у регіони.

Розраховані на наукових працівників, аспірантів, магістрів, спеціалістів аграрного сектору, підприємців, спеціалістів, які займаються розробкою й реалізацією інвестиційних проектів і програм та фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

   

19 08_for_ins_ser_upr


Розглянуто теоретичні аспекти управління продуктивністю аграрних підприємств, класифікація інтегрованої сутності поняття продуктивності за видами, запропоновано модель економічного зростання через взаємозв’язок між чинниками продуктивності і конкурентоспроможності. Здійснена оцінка інституціонального середовища управління продуктивності за його складовими та визначені система індикаторів продуктивності і конкуренто-спроможності та роль і місце аграрного сектору економіки в Україні та євроінтеграційному процесі.

 

19 5_ryn_obi_zem_sil

61 грн.

Висвітлено моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення країн-членів Європейського Союзу з метою виокремлення кращих європейських практик і застосування їх в Україні. Визначено основні цілі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в ЄС. Проаналізовано ступінь застосування країнами ЄС такого інструменту регулювання ринку земель, як «переважне право». Розкрито мету створення і основні завдання спеціалізованих інституцій, на які покладено функції з регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, спеціалістів аграрного сектора, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

   

Сторінка 6 з 27

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>