Видання ННЦ ІАЕ

18 03_rek_sho_mod_upr


Опрацьовано теоретичні та методичні засади з модернізації управління системою зрошуваного землеробства України в умовах економічної кризи, змін клімату та обмеженості водних ресурсів. Зокрема, запропоновано напрями трансформації управління на різних ієрархічних рівнях на основі врахування інтересів всіх зацікавлених сторін та запровадження екосистемного підходу при використанні ними земельних і водних ресурсів.

Рекомендації розраховані на керівних працівників аграрної і водогосподарської сфер, науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих аграрних навчальних закладів.

 

17 29_Riabokon_Rarok

110 грн.

У монографії розглянуто теоретичні аспекти розвитку соціаль-ної інфраструктури сільських територій та визначено її економіч-ну сутність; розроблено методичні підходи до дослідження фор-мування та розвитку соціальної інфраструктури, запропоновано тлумачення поняття рівня життя на сільських територіях; проана-лізовано стан розвитку соціально-культурного та соціально-побутового обслуговування в сільській місцевості. На основі про-веденого аналізу виконано прогнозування щодо найближчих перспектив розвитку соціальної інфраструктури сільських територій.

Розрахована на широке коло читачів, діяльність яких пов’язана з проблемами соціального розвитку сільських територій.

   

18 119_lukinovski

54 грн.

У науковому виданні публікуються тези виступів учасників науково-практичної конференції, на якій були обговорені важливі питання наукової спадщини академіка І.І. Лукінова та її значення у вирішенні проблем сучасної економіки.

Видання розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

 

17 77_aud_fin_inf


У монографії висвітлені основні характеристики фінансової інформації, процесів її підготовки та використання. Охарактеризовано зміст аудиту фінансової інформації, окреслені його завдання та елементи середовища. Досліджено елементи процесу аудиту фінансової інформації, зокрема: обґрунтування професійних суджень аудитора, вибір, застосування та оцінювання результатів аудиторських процедур, реалізація заходів аудиту.

Розроблено пропозиції щодо забезпечення очікуваного рівня упевненості користувачів фінансової інформації за результатами аудиту, які передбачають врахування аспектів відповідальності аудитора та оціночної характеристики аудиторського ризику.

Призначено для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників суб’єктів аудиторської діяльності.

   

18 73_Rozvytok_bukhhalterskoho_obliku_na_osnovi_novitnikh_IT-tekhnolohiy

163 грн.

Монографія присвячена формуванню теоретико-методологічних та практичних засад мо-дернізації бухгалтерського, управлінського обліку, фінансової звітності, аудиту, обумовленому запровадженням новітніх інтернет-технологій та орієнтованому на забезпечення його відповідності глобальним тенденціям стрімкого інформаційного розвитку економіки України.

Форми бухгалтерського обліку доповнено новою – клауд-комп’ютерною формою. За-пропоновано концептуальні підходи до побудови сучасної системи обліку в сільськогоспо-дарському підприємстві на базі клауд-комп’ютерної форми, яка ґрунтується на ідеї спільного використання інформаційних технологій і ресурсів бухгалтерами та користувачами, що ство-рює умови для ефективного управління й оптимізації роботи в умовах швидкозмінюваного бізнес-середовища.

Розроблено документування господарських операцій сільськогосподарських підприємств, що включає електронні реєстри, розроблені на основі формату XBRL, запровадження яких сприятиме поширенню електронного документообігу та інтернет-технологій в обліковій сфері.

Описані тенденції розвитку фінансової звітності, зокрема її онлан-напряму, узагальнені головні аспекти трансформації аудиторського ризику в умовах використання комп’ютерних технологій.

Викладено напрями посилення ефективності управлінського обліку із застосуванням комп’ютерних мережевих технологій та описана інтернет-платформа обліково-інформаційного забезпечення амортизаційної політики.

Монографія призначена науковцям, педагогічним працівникам і студентам, представни-кам органів державної влади і професійних бухгалтерських організацій, працівникам обліко-во-фінансових служб підприємств і установ аграрного сектору, бухгалтерам громадської практики.

 

harmonizaciia haluzevoho

43 грн

У науковій доповіді обґрунтовано етапи інституціоналізації бухгалтерської професії. Доведено, що Україна сьогодні перебуває на етапі становлення інституту професійних бухгалтерів. Розглянуто процес регуляторної конвергенції бухгалтерської професії в Європейському Союзі. Здійснено огляд вітчизняного досвіду функціонування галузевого об’єднання аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Запропоновано напрями європейської гармонізації інституту професійних бухгалтерів аграрної галузі.

Рекомендовано науково-педагогічним працівникам, студентам, державним службовцям, представникам професійних громадських організацій, працівникам обліково-фінансових служб суб’єктів аграрного сектору.

   

17 69_evo_met_i_met

29 грн.

Узагальнено еволюційний розвиток методології і методичних підходів щодо оцінки сільськогосподарських земель, виділено основні етапи проведення земельнооціночних робіт в Україні. Обґрунтована необхідність удосконалення методики нормативної грошової оцінки земель. Опрацьовано новий методичний підхід та методику визначення показників нормативної грошової оцінки земель, що ґрунтується на нормативній (природній) урожайності зернових культур (без кукурудзи) та нормативних виробничих витратах на їх вирощування (за технологічними картами), який забезпечує здійснення грошової оцінки кожної аґровиробничої групи ґрунтів, а на їхній основі – оцінки окремої земельної ділянки або всього земельного масиву (виходячи зі структури ґрунтового покриву), господарюючого суб’єкта, адміністративного району, області, України.

Такий підхід дасть можливість об’єктивно оцінити земельні ділянки за їх природною родючістю різних суб’єктів господарювання в аграрній сфері, забезпечить справедливий перерозподіл земельної ренти на користь сільського господарства через запровадження земельного податку і орендної плати за землю, стабільне надходження коштів від плати за землю до місцевих бюджетів.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти, спеціалістів з оцінки земель.

 

72 17_suchasn_probl


Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій : матеріали до доповіді на міжнародній науково-практичній конференції 1-2 червня 2017 року / Ю.О. Лупенко [автори-укладачі: Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.П. Саблук та ін.] – К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. – 40 с.

Розкриті актуальні проблеми сталого розвиток сільських територій, здійснено аналітичну оцінку тенденцій стану й обґрунтовано механізми вирішення соціальних проблем села, які тісно пов’язані з екологічними та виробничими факторами господарюючих суб’єктів, які функціонують в межах сільських територій.

Відповідно до офіційно затвердженої Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» пропонується окреслити теоретико-методологічні засади формування динамічних моделей сталого розвитку сільських територій, а також визначити сучасний стан кожної з компонент сталого розвитку (соціальної, екологічної та економічної) з метою окреслення оптимального набору стратегічних орієнтирів на різних рівнях управління: село, селище, ОТГ, район (повіт), регіон та держава.

   

17 66_for_i_vid_ahr


У науковому виданні публікуються тези виступів учасників науково-практичної конференції, на якій розглядалася наукова спадщина академіка Г.М. Підлісецького у вирішенні питань формування й відтворення аграрного капіталу та розвитку ринків матеріально-технічних ресурсів.

Видання розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

 

17 68_rozv_sel_hosp

33 грн.

Розкриваються теоретичні аспекти розвитку селянських господарств, формування і розвитку механізму реалізації економічних інтересів сільського населення, тенденції зміни чисельності сільського населення, його зайнятості, рівня доходів і якості життя, дається оцінка розвитку особистих селянських господарств в механізмі реалізації інтересів, обґрунтовуються пріоритетні напрями розвитку механізму реалізації економічних інтересів сільського населення.

Матеріал відображає результати науково-дослідних тематик відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції ННЦ «Інститут аграрної економіки»: 0116U003105 "Розробити теоретичні і методичні засади розвитку підприємництва та кооперації аграрної сфери економіки в умовах євроінтеграції"; 0116U003107 "Розробити модель молочарського сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу".

   

Сторінка 5 з 20

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>