Видання ННЦ ІАЕ

20 17_met_rek_z_oci


У методичних рекомендаціях викладено порядок і методичні підходи щодо оцінки майна, методи оцінки основних засобів, зокрема будівель, споруд, сільськогосподарських машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної, робочої та племінної худоби, багаторічних насаджень. Окремі розділи присвячено оцінці земельних ділянок та прав користування ними, оцінці оборотних і нематеріальних активів. Висвітлено також процес відображення в бухгалтерському обліку результатів оцінки основних засобів, нематеріальних та оборотних активів.

Розраховані на керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, державних органів виконавчої влади, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, експертів – оцінювачів.

 

19 56_vyr_sil_pro_v

29 грн.

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2019 році.

Порівняно очікувані у 2019 р. показники з досягнутими за 2015-2018 роки.

Може бути використаний громадськими галузевими об’єднаннями, у роботі управлінського аграрного апарату на державному та регіональному рівнях.

   

19 57_inv_zab_kor_kap


Досліджено механізми формування інвестиційного забезпечення корпоратизації капіталу в аграрному секторі економіки. Проаналізовано стан капіталізації корпоративних суб’єктів господарювання на міжнародних фондових ринках, динаміку залучення ними інвестиційних ресурсів через емісію еврооблігацій, отримання кредитів від міжнародних фінансових і банківських інституцій, а також цільове фінансування за участі експортних кредитних агентств.

Аналітичний огляд підготовлено в рамках досліджень відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування ННЦ «Інститут аграрної економіки» під час виконання науково-дослідної роботи «Управління розвитком корпоратизації аграрного сектора як механізм підвищення його конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості» (д.р. № 0119U001108).

Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів закладів вищої освіти.

 

19 ___str_roz_sil_hos


Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України та інших країн в умовах нових стратегічних напрямків та пріоритетів. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

   

19 soc_tra_of_the


Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають побудови дієвих концептуальних засад формування національної економіки, складовою якої є соціальні аспекти суспільних трансформацій. Євроінтеграційні процеси зумовлюють адаптування національного законодавства та форм господарювання до загальноєвропейських принципів.

Метою монографії є з’ясування основних напрямів соціально-економічних перетворень, виявлення особливостей функціонування економічної системи. Відтак, у монографії викладено погляди авторів до з'ясування суті та форм розвитку та функціонування національної економіки в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено аграрному сектору, особливостям розвитку стразового ринку та розвитку національного господарства.

Окреслені проблематиці присвячена значна кількість монографії, статей та інших наукових публікацій провідних учених. Водночас, поглиблене вивчення питань економічної трансформації країн Європи у посткризовий період другого десятиліття XXI ст. у комплексному обґрунтуванні не виконувалось. Саме тому у даній монографії окрема увага приділена взаєминам органів влади та бізнесу, напрямам формування, механізмам регулювання фінансової сфери тощо.

Перший розділ монографії «Новітні технології агрострахування в контексті євроінтеграційних процесів» підготовлено в межах Науково-дослідної теми Національного Наукового центру «Інститут аграрної економіки». Основна увага розділу зосереджена на проблематиці розвитку аграрного сектора та стану ринку агрострахування.

Дослідження, відображенні у даному виданні, виконано з використанням розроблених науково-обґрунтованих методологічних підходів, ґрунтується на науковому доробку провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, що дозволило запропонувати конкретні напрями покращення функціонування національної економіки.

Монографія має не лише науковий, але й практичний характер, адже в ній виокремлено, проаналізовано та обґрунтовано конкретні положення, заходи, пропозиції щодо подальшої трансформації економічних процесів в Україні та світі.
Авторський колектив висловлює думки, що конкретні наукові розробки у формі механізмів, схем, моделей будуть сприяти покращенню функціонуванні не лише України, але й інших країн.

 

2020 ana_pok_inv_pry


На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне зростання, соціальний ефект, збалансованість макроструктури тощо. Інвестиційна привабливість є однією з ключових характеристик, що обумовлює залучення підприємством інвестицій. Рівень інвестиційної привабливості підприємства визначається на підставі значень показників, які з різних боків характеризують перспективи його розвитку, фінансово-господарську діяльність, систему маркетингу, систему менеджменту та інше. На сучасному етапі розвитку теорії інвестування розроблені й застосовуються різні підходи до визначення інвестиційної привабливості підприємства відповідно тільки до однієї заздалегідь установленої мети інвестування. У зв’язку з різними підходами з позиції різних цілей особливої актуальності набуває дослідження цієї проблеми, її забезпечення теоретичною базою і методичними рекомендаціями.

   

19 30102019_mod_mat_tek_res


Опрацьовано теоретичні й методичні засади та надано практичні рекомендації з матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення аграрних підприємств паливно-енергетичними ресурсами та іншим.

Розрахований на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

19 50_svi_dos_ryn_obi

116 грн.

Висвітлено особливості розвитку земельних відносин в окремих країнах світу. Розкрито основні інструменти регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення та ключові цілі земельної політики в різних країнах світу. Охарактеризовано мету створення і основні завдання спеціалізованих інституцій (агенцій), на які покладено функції з регулювання земельних відносин.

Дане видання є продовженням дослідження, яке розширює і доповнює попереднє «Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / Ю. О. Лупенко, О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2019. 80 с.».

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, спеціалістів аграрного сектора, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

   

19 39_pro_vyr_mol_v

500 грн.

Викладено методичні підходи до прогнозування обсягів виробництва молока в Україні з обґрунтуванням необхідності виділення окремих груп господарств з різним поголів’ям корів. Проведено розрахунки обсягів виробництва молока у різних групах на період до 2030 р. та наведено аналогічні довгострокові прогнози виробництва молока в Україні провідних світових організацій.

Для органів державної влади, працівників різного рівня управління агропродовольчого сектору, аграрних товаровиробників, науковців, аспірантів та студентів.

 

19 40_kap_nat_bah_ukr

41 грн.

У науковій доповіді розкрито питання вартості земель сільськогосподарського призначення як складової національного багатства України. Запропонований інструментарій капіталізації земельних активів для покращення іміджу України у світовій статистиці та запобігання спекуляцій землею. Оцінено ризики і наслідки вільного ринку земель сільськогосподарського призначення за різних моделей аграрного устрою.

Підготовлена у розвиток програми наукових досліджень 40.04.00.03.Ф. «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки».

   

Сторінка 4 з 27

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>