Видання ННЦ ІАЕ

17 53_orh_eko_zas_roz


У монографії розглянуто особливості та проблеми розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах. Сконцентровано увагу на комплексному розвитку галузей рослинництва і тваринництва. Опрацьовано природні, організаційні та соціально-економічні процеси розвитку молочного скотарства. Обґрунтовано методологічні підходи до оцінювання порід і типів тварин та організаційні заходи підвищення ефективності виробництва. Досліджено організацію технологічних процесів у молочному скотарстві, технологічного забезпечення та формування систем технологій відтворення, утримання, годівлі та доїння корів. Встановлено процеси управління системою технологій виробництва продукції галузі молочного скотарства.

Для науковців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів агропромислового виробництва, аспірантів, студентів.

 

17 43_lup_yur_ole


Лупенко Юрій Олексійович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1982–2017 роки / НААН, ННЦ «ІАЕ», ННСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Л.А. Кириленко, Є. І. Лупенко, М. Й. Малік, С.О. Пашко Р. В. Шамота, Н. Б. Щебетюк; наук. ред. В. А. Вергунов, М. Й. Малік ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 204 с.; іл. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

У книзі висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, державну і громадську діяльність Ю.О. Лупенка – академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, відомого вченого економіста-аграрника. Ним виконані дослідження з проблем організації і оплати праці, реформування відносин власності, розвитку акціонерних товариств, підприємництва і кооперації, фінансових відносин в аграрному секторі економіки.

   

17 41_pid_hli_mak


Підлісецький Гліб Макарович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2013 роки. До 80-річчя від дня народж. / НААН, ННСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, Л. А. Кириленко (ННСГБ), О. В. Захарчук, М. М. Могилова, Д. Ю. Соловей, Я. Ф. Навроцький (ННЦ «ІАЕ») ; наук. ред. В. А. Вергунов, О. Г. Шпикуляк ; авт. вступ. ст. Ю. О. Лупенко. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 186 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кореспонденти Нац. акад. аграр. наук» / НААН, ННСГБ).

У книзі висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність Г. М. Підлісецького – члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, відомого вченого економіста-аграрника. Ним виконано дослідження з проблем капітальних вкладень в аграрний сектор економіки, формування, ефективності використання, відтворення, оцінки та нормування основних засобів сільського господарства.

 

17 52_efe_vyk_vyr_res


У монографії розглянуто сутність, структуру, основні тенденції формування, методичні підходи до оцінювання продуктивності та ефективності використання виробничих ресурсів у садівництві. Встановлено особливості використання виробничих ресурсів на засадах екологічності виробництва плодоягідної продукції. Запропоновано методичний підхід і проведено оцінювання компонент та рівня комплексного ресурсного забезпечення галузі садівництва з урахуванням інтегрального індексу природно-екологічних умов виробництва. Здійснено розподіл садівницьких районів Вінницької області за рівнем ресурсозабезпеченості та об’єднання їх у кластери. Обґрунтовано прогноз площі, урожайності та валового збору плодоягідної продукції до 2020 року. Визначено вплив міжнародного співробітництва та заходів у сфері стандартизації, вимог до виробництва та контролю якості продукції на ефективність використання виробничих ресурсів у садівництві. Запропоновано механізм проведення інвестиційного процесу та алгоритм формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку галузі. Розроблено організаційну структуру інтегрованого об’єднання у сфері виробництва та переробки плодоягідної продукції.

Для науковців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців агропромислового виробництва, аспірантів, студентів.

   

17 47_obl_vyt_i_kal


В посібнику викладені оновлені методичні рекомендації з обліку витрат і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції, які враховують вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», принципи і правила обліку передбачені Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Рекомендації визначають порядок бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг у сільськогосподарських підприємствах та розроблені з врахуванням галузевих особливостей обліку сільськогосподарської діяльності.

Методичні рекомендації містять класифікацію витрат, послідовність калькулювання собівартості продукції, ідентифікацію витрат за галузями та видами виробництв сільськогосподарських підприємств, методику обліку витрат на біологічні перетворення і порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних та підсобних промислових виробництв.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

 

17 49_mazurenko


У монографії вивчені теоретичні та методологічні основи формування і розвитку інноваційних процесів в свинарстві, проведено аналіз сучасного стану, основних тенденцій та проблем поглиблення інноваційного розвитку галузі. На основі дослідження еволюції розвитку інноваційних процесів вивчені передумови впровадження інновацій, дослідження впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на інноваційні процеси при виробництві свинини. Запропоновано напрями розвитку інноваційного підприємництва у виробництві свинини.

Монографія адресована науковцям, професорсько-викладацькому складу, аспірантам і студентам аграрних навчальних закладів, керівникам і фахівцям органів державного і господарського управління агропромисловим комплексом.

   

Contract mono

70 грн.

Досліджено наукові основи і узагальнено досвід виробничої контрактації в аграрному секторі економіки. Удосконалено нормативно-правове забезпечення розвитку виробничої контрактації в аграрному секторі економіки України. Розроблено моделі залучення усіх форм господарювання до квазіінтеграційних контрактних відносин в аграрному секторі економіки, оцінено ефективність виробничої контрактації.

 

2017 agrarnyi ustriy ukrayiny

36 грн.

Викладено парадигму аграрного устрою України, розроблену в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».

В основу покладено стратегічне бачення аграрного устрою як визнаної суспільством системи організації ведення сільськогосподарської діяльності, включаючи його багатофункціональну сутність, оптимізацію землеволодіння і землекористування, розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарської діяльності та інтеграційних процесів на засадах багатоукладності, раціональне розміщення продуктивних сил сільського господарства на сільських територіях та стратегію дій щодо їх розбудови в умовах децентралізації влади та євроінтеграції.

Відповідно до стратегічного бачення визначено основні напрями реформування управління розвитком аграрного сектору економіки країни, наведено текст опрацьованого проекту рамкового Закону України «Про аграрний устрій» для публічного обговорення його положень.

Видання розраховано для використання органами державної влади, місцевого самоврядування, громадського й господарського управління при підготовці й перегляді законодавчих і підзаконних актів, розробленні і реалізації стратегій, програм, планів, проектів, дій на всіх рівнях управління розвитком сільського господарства, сільських територіальних громад і сільських територій.

   

prognoz vyrobnyctva sg prod 2017 lyutyiЗдійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2017 році.

Порівняно прогнозні показники 2017 року з досягнутими обсягами за 2014-2016 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

biuleten 2016Бюлетень підготовлено на основі матеріалів наукових установ та звітів членів Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

   

Сторінка 7 з 20

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>