Видання ННЦ ІАЕ

2020 10_pro_vyr_sil_pro

44 грн.

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2020 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2020 року з досягнутими обсягами за 2015-2019 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

20 22_teo_ta_pra_zas

149 грн

Розглянуто теоретичні та методичні засади планування, оцінки, мотивації, контролю і підвищення продуктивності, що відображають економічну категорію результативності. Здійснено оцінку системи показників матеріально-технічних чинників і трудових ресурсів, контролю та мотивації підвищення продуктивності.

Розрахована на науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю, менеджерів організацій усіх типів.

   

2021 23_ins_aud_teo_ta

136 грн

У монографії висвітлені основні характеристики інституту аудиту. Охарактеризовано роль аудиту у забезпеченні інформаційних потреб суспільства. Досліджено елементи середовища функціонування інституту аудиту. Визначено основні механізми реалізації функцій інституту аудиту та порядок узагальнення і формалізації результатів роботи аудиторів в інтересах стейкхолдерів.

Монографія призначена для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників суб’єктів аудиторської діяльності.

 

2020 4_och_pok_sob_pro

55 грн.

Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2019 році: методика і розрахунки (грудень 2019 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.]; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ "ІАЕ", 2019. 76 с.

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України, що звітуються перед Держстатом за формою №50-сг. Проведено розрахунки прогнозу очікуваних вказаних показників у 2019 р. з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2019 р., стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 10 місяців 2019 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати в регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в аграрних управлінських структурах на державному, регіональному, районному рівнях та сільськогосподарських підприємствах, у навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

   

2020 7_sel_pyt_vid_obs

124 грн

Висвітлено результати економіко-історичного аналізу відповідності аграрних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил, які мали місце за останні півтора століття на землях України, розділеної між різними імперіями. Розкрито причини та наслідки величезних людських жертв серед українських селян та безпрецедентних матеріальних втрат селянських господарств, що були покладені на вівтар справедливого вирішення земельного питання в умовах грабіжницької колоніальної політики метрополій. Запропоновано інституційну модель справедливого вирішення селянського питання в умовах запровадження ринкового обігу прав на сільськогосподарські землі.

Розраховано на вчених та науково-педагогічних працівників, управлінців органів державної влади й органів місцевого самоврядування, молодих науковців і студентів, а також на всіх, хто опановує уроки аграрної історії України.

 

20 18_Str_roz_hal_ins

114 грн

Монографія присвячена обґрунтуванню стратегії розвитку галузевого інституту професійних бухгалтерів та аудиторів в сучасних економічних умовах. У книзі проведений аналіз функціонування інституту професійних бухгалтерів та аудиторів у системі інституціонального забезпечення бухгалтерського обліку в Україні. Досліджено генезис, моделі та теоретичний базис його становлення. Описано інжинірингові та імперіалістичні підходи у розвитку облікової професії. Визначено стратегічні завдання бухгалтерів пов’язані з капіталізацією національного багатства України.

Підготовлена у розвиток програми наукових досліджень 40.04.00.03.Ф. «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки».

Монографія призначена науковцям, педагогічним працівникам і студентам, представникам органів державної влади і професійних бухгалтерських організацій, працівникам обліково-фінансових служб підприємств і установ аграрного сектору, бухгалтерам загальної практики.

   

20 17_met_rek_z_oci


У методичних рекомендаціях викладено порядок і методичні підходи щодо оцінки майна, методи оцінки основних засобів, зокрема будівель, споруд, сільськогосподарських машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної, робочої та племінної худоби, багаторічних насаджень. Окремі розділи присвячено оцінці земельних ділянок та прав користування ними, оцінці оборотних і нематеріальних активів. Висвітлено також процес відображення в бухгалтерському обліку результатів оцінки основних засобів, нематеріальних та оборотних активів.

Розраховані на керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, державних органів виконавчої влади, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, експертів – оцінювачів.

 

19 56_vyr_sil_pro_v

29 грн.

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2019 році.

Порівняно очікувані у 2019 р. показники з досягнутими за 2015-2018 роки.

Може бути використаний громадськими галузевими об’єднаннями, у роботі управлінського аграрного апарату на державному та регіональному рівнях.

   

19 57_inv_zab_kor_kap


Досліджено механізми формування інвестиційного забезпечення корпоратизації капіталу в аграрному секторі економіки. Проаналізовано стан капіталізації корпоративних суб’єктів господарювання на міжнародних фондових ринках, динаміку залучення ними інвестиційних ресурсів через емісію еврооблігацій, отримання кредитів від міжнародних фінансових і банківських інституцій, а також цільове фінансування за участі експортних кредитних агентств.

Аналітичний огляд підготовлено в рамках досліджень відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування ННЦ «Інститут аграрної економіки» під час виконання науково-дослідної роботи «Управління розвитком корпоратизації аграрного сектора як механізм підвищення його конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості» (д.р. № 0119U001108).

Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів закладів вищої освіти.

 

19 ___str_roz_sil_hos


Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України та інших країн в умовах нових стратегічних напрямків та пріоритетів. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

   

Сторінка 7 з 30

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>