Видання ННЦ ІАЕ

18 308_for_eko_mek_sta


У монографії опрацьовано проблеми забезпечення сталого аграрного виробництва в умовах цифровізації. Логіко-структурна схема дослідження містить низку взаємопов’язаних етапів: (1) уточнення поняття сталий розвиток та визначення його особливостей в аграрній сфері, (2) визначення теоретичних вимог до економічної механізму забезпечення сталого розвитку, (3) обґрунтування концептуальною можливості використання цифрових платформ як економічного механізму забезпечення сталого розвитку, (4) аналіз соціального, економічного та екологічного становища країни на національному та регіональному рівні для оцінки стану та потенціалу забезпечення сталого розвитку. (5) визначення логіко-структурна схеми платформи агроцифрової кооперації, включаючи основних користувачів платформи та блоків їх взаємодії.

За результатами дослідження доведено, що економічний механізм сталого розвитку аграрного виробництва полягає у цифровій кооперації. Формування економічного механізму цифрової кооперації передбачає через створення платформи агроцифрової кооперації та розвиток навколо неї бізнес-екосистеми.

Монографія буде корисна для керівників і фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців, виробничників, представників бізнесу, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів, жителів сільських територій та інших осіб, які цікавляться проблемами забезпечення сталого розвитку України та перспективами його забезпечення у цифрову епоху.

 

18 34_str_roz_agr_kom

186 грн.

Стратегія розвитку агропромислового комплексу в умовах інтеграційних процесів: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної молодіжної інтернет-конференції (у заочній формі), 24 листопада 2018 року / редкол. : Ю. О. Лупенко та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. – 288 с.

Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України, агропромислового комплексу та інших країн в умовах інтеграційних процесів. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

   

18 81_pro_kom_ta_vyp

45 грн.

У науковому виданні публікуються тези виступів учасників нау-ково-практичної конференції, на якій були обговорені важливі пи-тання сучасного стану формування та розвитку ринку насіння; уза-гальнено теоретичні й методологічні засади розвитку насінництва; розроблено методичні рекомендації з оцінки вартості насіння і садивного матеріалу, як об’єкта інтелектуальної власності; обґрунтовано пропозиції щодо використання оцінки майнових прав на сорт рослин у насінництві та сортооновлення і сортозаміни.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

 

18 85_och_pok_sob_pro

41 грн.

Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2018 році: методика і розрахунки (грудень 2018 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.], за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2018. – 68 с.

 

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України, що звітуються перед Держкомстатом України по Ф №50-с.г. Здійснено розрахунки прогнозу цих показників у 2018 році з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2018 року, стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 10 місяців 2018 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в аграрних управлінських структурах на державному, регіональному, районному рівнях та сільськогосподарських підприємствах і в навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

   

18 79_monitoryng

39 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

 

18 80_Metodychni_rekomendatsiyi_z_analizu_hospodarskoyi_diyalnosti_silskohospodarskykh_pidpryyemstv

80 грн.

В посібнику викладені методичні рекомендації з аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Рекомендації визначають єдині підходи проведення аналізу фінансово-господарського стану та ефективності управління сільськогосподарським підприємством з врахування вимог чинного законодавства України.

Методичні рекомендації розкривають основні показники, які характеризують фінансово-господарський стан сільськогосподарських підприємств, стан соціальної та екологічної відповідальності, встановлюють порядок їх розрахунку, з метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних причин зниження ефективності роботи підприємства та підвищення відповідальності підприємства перед суспільством. Містять форму звіту, у якому розкриваються: фінансово-майновий стан та результати діяльності; аналіз схильності підприємства до ризиків; аналіз соціальної відповідальності; аналіз екологічної відповідальності.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

   

18 72_prohnoz

33 грн.

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

Порівняно очікувані у 2018 р. показники з досягнутими за 2014-2018 роки.

Може бути використаний громадськими галузевими об’єднаннями, у роботі управлінського аграрного апарату на державному та регіональному рівнях.

 

18 71_cinovyi_monitorynh

39 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

   

18 64_vyrobn_prohn

43 грн.

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

Порівняно очікувані у 2018 р. показники з досягнутими за 2014-2018 роки.

Може бути використаний громадськими галузевими об’єднаннями, у роботі управлінського аграрного апарату на державному та регіональному рівнях.

 

18 70_intel_vlasnist

53 грн.

В Методичних рекомендаціях запропоновані підходи до організації обліку об'єктів інтелектуальної власності на підприємствах. Рекомендований порядок облікового забезпечення ефективного використання об'єктів інноваційної діяльності в господарській діяльності. Методичні рекомендації призначені для вирішення питань щодо постановки на баланс і організації бухгалтерського обліку об'єктів інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Методичні рекомендації розраховані на працівників наукових установ, освітніх закладів, працівників різного рівня управління АПК, аспірантів та інших зацікавлених осіб.

Публікація містить результати досліджень, проведених за гран-том Президента України за конкурсним проектом (Ф75/29852) Державного фонду фундаментальних досліджень.

   

Сторінка 7 з 27

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>