Видання ННЦ ІАЕ

19 20_pro_vyr_sil_pro

29 грн.

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2019 року з досягнутими обсягами за 2014-2018 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

19 15_orh_eko_zab_roz

105 грн.

Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо механізму формалізації сімейних фермерських господарств у середовище ринку, порядок отримання державної підтримки, прогноз становлення та економічну ефективність їх функціонування. Розробка сприятиме формуванню науково-методичних засад та інформаційного забезпечення стимулювання становлення сімейних фермерських господарств в аграрному секторі України.

Може бути використане засновниками фермерських та особистих селянських господарств, фахівцями державних інституцій, дорадчими, інформаційно-консультаційними та навчально-методичними центрами, науковими установами та освітніми закладами.

   

19 19_met_rek_z_obl

27 грн.

В посібнику викладені Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Розкрито питання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрного бізнесу чи купівлю підприємств; наведено послідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємства (юридична, фінансова, податкова перевірка); висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділянки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, біологічні активи та сільськогосподарська продукція).

Для надання інвестору інформації у доступній і зрозумілій формі запропоновано складання Інформаційного проспекту, який підкреслює переваги підприємства на аграрному ринку.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

 

Inclusive mono

70 грн.

Узагальнено теоретико-методологічні засади інклюзивної економіки та інклюзивного розвитку. Базуючись на методичному підході до розрахунку індексу інклюзивного розвитку, що схвалили в 2018 р. у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, розроблено методику оцінювання інклюзивності розвитку аграрної сфери та регіонів України. Проаналізовано стан і тенденції інклюзивного розвитку економіки регіонів та її аграрної сфери, виявлено системні вади на шляху поступу національної економіки на засади інклюзивності.

   

19 18_met_rek_z_roz

22 грн.

Викладено методичні рекомендації з розрахунку рейтингу регіонів України за ефективністю інвестицій у сільське господарство. Запропоновано критерії відбору показників (індикаторів) для розрахунку рейтингу регіонів України за ефективністю інвестицій у сільське господарство, які згруповано у п’ять блоків показників за інвестиційною активністю в сільському господарстві, у тому числі іноземних інвесторів, економічною ефективністю вкладень та соціальним ефектом від залучення інвестицій у регіони.

Розраховані на наукових працівників, аспірантів, магістрів, спеціалістів аграрного сектору, підприємців, спеціалістів, які займаються розробкою й реалізацією інвестиційних проектів і програм та фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

 

19 5_ryn_obi_zem_sil

61 грн.

Висвітлено моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення країн-членів Європейського Союзу з метою виокремлення кращих європейських практик і застосування їх в Україні. Визначено основні цілі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в ЄС. Проаналізовано ступінь застосування країнами ЄС такого інструменту регулювання ринку земель, як «переважне право». Розкрито мету створення і основні завдання спеціалізованих інституцій, на які покладено функції з регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, спеціалістів аграрного сектора, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

   

18 34_str_roz_agr_kom

186 грн.

Стратегія розвитку агропромислового комплексу в умовах інтеграційних процесів: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної молодіжної інтернет-конференції (у заочній формі), 24 листопада 2018 року / редкол. : Ю. О. Лупенко та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. – 288 с.

Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України, агропромислового комплексу та інших країн в умовах інтеграційних процесів. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

18 81_pro_kom_ta_vyp

45 грн.

У науковому виданні публікуються тези виступів учасників нау-ково-практичної конференції, на якій були обговорені важливі пи-тання сучасного стану формування та розвитку ринку насіння; уза-гальнено теоретичні й методологічні засади розвитку насінництва; розроблено методичні рекомендації з оцінки вартості насіння і садивного матеріалу, як об’єкта інтелектуальної власності; обґрунтовано пропозиції щодо використання оцінки майнових прав на сорт рослин у насінництві та сортооновлення і сортозаміни.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

   

18 85_och_pok_sob_pro

41 грн.

Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2018 році: методика і розрахунки (грудень 2018 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.], за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2018. – 68 с.

 

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України, що звітуються перед Держкомстатом України по Ф №50-с.г. Здійснено розрахунки прогнозу цих показників у 2018 році з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2018 року, стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 10 місяців 2018 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в аграрних управлінських структурах на державному, регіональному, районному рівнях та сільськогосподарських підприємствах і в навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

 

18 79_monitoryng

39 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

   

Сторінка 1 з 20

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>