Видання ННЦ ІАЕ

2020 21_akt_pro_inn


Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України та інших країн на інноваційній основі та актуальні проблеми, пов’язані з їх впровадженням. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

2020 14_str_nap_sta_roz


На основі теоретичних положень, аналізу й оцінки сучасного стану визначено основні засади стратегії сталого розвитку сільських територій за напрямами: природно-ресурсний потенціал, поселенські аспекти, удосконалення управління сталим розвитком сільських територій, диверсифікація сільської економіки, зайнятість, підвищення життєвого добробуту та соціальний захист сільського населення; розвиток підприємництва й обслуговуючої кооперації, інноваційне забезпечення, поліпшення житлових умов, транспортної інфраструктури, послуг загальної освіти, медичної допомоги, агротуристичного та рекреаційного обслуговування, екологічної безпеки на сільських територіях, фінансове й інвестиційне забезпечення, кредитна підтримка, інформаційно-консультаційна діяльність щодо розвитку села і соціальної сфери.

Розрахована на спеціалістів органів управління, самоврядних організацій, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вузів.

   

2020 10_pro_vyr_sil_pro

44 грн.

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2020 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2020 року з досягнутими обсягами за 2015-2019 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

2020 4_och_pok_sob_pro

55 грн.

Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2019 році: методика і розрахунки (грудень 2019 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.]; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ "ІАЕ", 2019. 76 с.

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України, що звітуються перед Держстатом за формою №50-сг. Проведено розрахунки прогнозу очікуваних вказаних показників у 2019 р. з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2019 р., стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 10 місяців 2019 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати в регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в аграрних управлінських структурах на державному, регіональному, районному рівнях та сільськогосподарських підприємствах, у навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

   

2020 7_sel_pyt_vid_obs


Висвітлено результати економіко-історичного аналізу відповідності аграрних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил, які мали місце за останні півтора століття на землях України, розділеної між різними імперіями. Розкрито причини та наслідки величезних людських жертв серед українських селян та безпрецедентних матеріальних втрат селянських господарств, що були покладені на вівтар справедливого вирішення земельного питання в умовах грабіжницької колоніальної політики метрополій. Запропоновано інституційну модель справедливого вирішення селянського питання в умовах запровадження ринкового обігу прав на сільськогосподарські землі.

Розраховано на вчених та науково-педагогічних працівників, управлінців органів державної влади й органів місцевого самоврядування, молодих науковців і студентів, а також на всіх, хто опановує уроки аграрної історії України.

 

19 56_vyr_sil_pro_v

29 грн.

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2019 році.

Порівняно очікувані у 2019 р. показники з досягнутими за 2015-2018 роки.

Може бути використаний громадськими галузевими об’єднаннями, у роботі управлінського аграрного апарату на державному та регіональному рівнях.

   

19 57_inv_zab_kor_kap


Досліджено механізми формування інвестиційного забезпечення корпоратизації капіталу в аграрному секторі економіки. Проаналізовано стан капіталізації корпоративних суб’єктів господарювання на міжнародних фондових ринках, динаміку залучення ними інвестиційних ресурсів через емісію еврооблігацій, отримання кредитів від міжнародних фінансових і банківських інституцій, а також цільове фінансування за участі експортних кредитних агентств.

Аналітичний огляд підготовлено в рамках досліджень відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування ННЦ «Інститут аграрної економіки» під час виконання науково-дослідної роботи «Управління розвитком корпоратизації аграрного сектора як механізм підвищення його конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості» (д.р. № 0119U001108).

Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів закладів вищої освіти.

 

19 ___str_roz_sil_hos


Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України та інших країн в умовах нових стратегічних напрямків та пріоритетів. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

   

19 soc_tra_of_the


Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають побудови дієвих концептуальних засад формування національної економіки, складовою якої є соціальні аспекти суспільних трансформацій. Євроінтеграційні процеси зумовлюють адаптування національного законодавства та форм господарювання до загальноєвропейських принципів.

Метою монографії є з’ясування основних напрямів соціально-економічних перетворень, виявлення особливостей функціонування економічної системи. Відтак, у монографії викладено погляди авторів до з'ясування суті та форм розвитку та функціонування національної економіки в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено аграрному сектору, особливостям розвитку стразового ринку та розвитку національного господарства.

Окреслені проблематиці присвячена значна кількість монографії, статей та інших наукових публікацій провідних учених. Водночас, поглиблене вивчення питань економічної трансформації країн Європи у посткризовий період другого десятиліття XXI ст. у комплексному обґрунтуванні не виконувалось. Саме тому у даній монографії окрема увага приділена взаєминам органів влади та бізнесу, напрямам формування, механізмам регулювання фінансової сфери тощо.

Перший розділ монографії «Новітні технології агрострахування в контексті євроінтеграційних процесів» підготовлено в межах Науково-дослідної теми Національного Наукового центру «Інститут аграрної економіки». Основна увага розділу зосереджена на проблематиці розвитку аграрного сектора та стану ринку агрострахування.

Дослідження, відображенні у даному виданні, виконано з використанням розроблених науково-обґрунтованих методологічних підходів, ґрунтується на науковому доробку провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, що дозволило запропонувати конкретні напрями покращення функціонування національної економіки.

Монографія має не лише науковий, але й практичний характер, адже в ній виокремлено, проаналізовано та обґрунтовано конкретні положення, заходи, пропозиції щодо подальшої трансформації економічних процесів в Україні та світі.
Авторський колектив висловлює думки, що конкретні наукові розробки у формі механізмів, схем, моделей будуть сприяти покращенню функціонуванні не лише України, але й інших країн.

 

2020 ana_pok_inv_pry


На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне зростання, соціальний ефект, збалансованість макроструктури тощо. Інвестиційна привабливість є однією з ключових характеристик, що обумовлює залучення підприємством інвестицій. Рівень інвестиційної привабливості підприємства визначається на підставі значень показників, які з різних боків характеризують перспективи його розвитку, фінансово-господарську діяльність, систему маркетингу, систему менеджменту та інше. На сучасному етапі розвитку теорії інвестування розроблені й застосовуються різні підходи до визначення інвестиційної привабливості підприємства відповідно тільки до однієї заздалегідь установленої мети інвестування. У зв’язку з різними підходами з позиції різних цілей особливої актуальності набуває дослідження цієї проблеми, її забезпечення теоретичною базою і методичними рекомендаціями.

   

Сторінка 1 з 24

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>