Видання ННЦ ІАЕ

18 20_inn_inv_roz_mat


У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні та практичні аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств.

Досліджено розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств на сучасному етапі з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу, сучасного стану процесу відтворення основних засобів, ролі матеріально-технічної бази у забезпеченні фінансово-господарської діяльності аграрних формувань. Запропоновано основні напрямки інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств з елементами державної підтримки.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств й органів управління аграрним сектором економіки.

 

ter hrom

144 грн.

Викладено інформаційно-аналітичні матеріали з питань стану і тенденцій формування об’єднаних територіальних громад в сільській місцевості України. Проаналізовано процеси об’єднання в територіальні громади за рядом показників в цілому та окремо за сільськими, селищними і міськими ОТГ. Представлено показники динаміки, структури, середніх та інтервальних величин кількості, площі і чисельності населення ОТГ по Україні та її регіонах. Окремим блоком висвітлено сільські населені пункти як складову об’єднаних територіальних громад.

Матеріали підготовлено за даними електронного ресурсу http://decentralization.gov.ua/gromada.

Видання розраховано на керівників і спеціалістів державних органів управління та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів для використання в умовах адміністративно-територіальної реформи.

   

18 roz_ryn_nas_oli

200 грн.

Висвітлено та обґрунтовано теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації щодо формування та розвитку ринку насін¬ня олійних культур в Україні. Виконано дослідження з визначення оцінки вартості створення сорту (гібриду) олійних культур, роз¬роблено пропозиції щодо стратегії формування та розвитку ринку насіння олійних культур, надані рекомендації щодо вдосконалення наукового та правового забезпечення учасників насіннєвого ринку, вдосконалено концепцію розвитку вітчизняної сфери насінництва з метою підвищення ефективності виробництва та впровадження нових сортів і гібридів вітчизняної селекції.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань різної форми власності, фахівців галузі насінництва.

 

18 08_met_rek_mol_koo_p

35 грн.

Викладено й обґрунтовано сутність, процеси формування та діяльності молочарських обслуговуючих кооперативів.

Методичні рекомендації спрямовані на врегулювання відносин між сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами та їхніми членами, які здають молочну сировину на переробку й отримують кошти від реалізації готової продукції (молоко питне, сир твердий, кефір, сметана тощо).

Методичні рекомендації спрямовані на практичне застосування в управлінській діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які надають послуги по заготівлі молочної сировини, фахівцями агропромислового виробництва, службовцями органів державної влади, науковцями, аспірантами та студентами.

Дослідження виконано в межах науково-дослідної тематики відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»: 0116U003107 "Розробити модель молочарського сільськогосподарсь-кого обслуговуючого кооперативу".

   

modeli obihu

200 грн.

Викладено результати опитування щодо стану земельних відносин та  можливих моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в оцінках власників земельних паїв (залежно від способу набуття земельних ділянок); керівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств; очільників і представників територіальних громад.

Результати даних опитувань будуть корисними для органів законодавчої і виконавчої влади при формуванні державної аграрної політики і прийнятті рішень щодо завершення земельної реформи, а також науковців, політиків, громадських діячів, усіх, кому небайдужа доля українського села та України.

 

Perspektyvy ta_mozhlyvi_ryzyky_rozvytku_silskoho_hospodarstva_Ukrayiny_u_2018_rotsi_naukovo-analitychnyy_prohnoz_small

20 грн.

Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2018 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господар-ство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведено прогнози щодо загальної економічної ситуації та спожи-вання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агро-промислового виробництва.

   

18 02_prohnoz

25 грн.

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2018 року з досягнутими обсягами за 2013-2017 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

18 03_rek_sho_mod_upr


Опрацьовано теоретичні та методичні засади з модернізації управління системою зрошуваного землеробства України в умовах економічної кризи, змін клімату та обмеженості водних ресурсів. Зокрема, запропоновано напрями трансформації управління на різних ієрархічних рівнях на основі врахування інтересів всіх зацікавлених сторін та запровадження екосистемного підходу при використанні ними земельних і водних ресурсів.

Рекомендації розраховані на керівних працівників аграрної і водогосподарської сфер, науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих аграрних навчальних закладів.

   

17 29_Riabokon_Rarok

110 грн.

У монографії розглянуто теоретичні аспекти розвитку соціаль-ної інфраструктури сільських територій та визначено її економіч-ну сутність; розроблено методичні підходи до дослідження фор-мування та розвитку соціальної інфраструктури, запропоновано тлумачення поняття рівня життя на сільських територіях; проана-лізовано стан розвитку соціально-культурного та соціально-побутового обслуговування в сільській місцевості. На основі про-веденого аналізу виконано прогнозування щодо найближчих перспектив розвитку соціальної інфраструктури сільських територій.

Розрахована на широке коло читачів, діяльність яких пов’язана з проблемами соціального розвитку сільських територій.

 

18 119_lukinovski

54 грн.

У науковому виданні публікуються тези виступів учасників науково-практичної конференції, на якій були обговорені важливі питання наукової спадщини академіка І.І. Лукінова та її значення у вирішенні проблем сучасної економіки.

Видання розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

   

Сторінка 8 з 24

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>