Видання ННЦ ІАЕ

18 08_met_rek_mol_koo_p

35 грн.

Викладено й обґрунтовано сутність, процеси формування та діяльності молочарських обслуговуючих кооперативів.

Методичні рекомендації спрямовані на врегулювання відносин між сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами та їхніми членами, які здають молочну сировину на переробку й отримують кошти від реалізації готової продукції (молоко питне, сир твердий, кефір, сметана тощо).

Методичні рекомендації спрямовані на практичне застосування в управлінській діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які надають послуги по заготівлі молочної сировини, фахівцями агропромислового виробництва, службовцями органів державної влади, науковцями, аспірантами та студентами.

Дослідження виконано в межах науково-дослідної тематики відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»: 0116U003107 "Розробити модель молочарського сільськогосподарсь-кого обслуговуючого кооперативу".

 

modeli obihu

200 грн.

Викладено результати опитування щодо стану земельних відносин та  можливих моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в оцінках власників земельних паїв (залежно від способу набуття земельних ділянок); керівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств; очільників і представників територіальних громад.

Результати даних опитувань будуть корисними для органів законодавчої і виконавчої влади при формуванні державної аграрної політики і прийнятті рішень щодо завершення земельної реформи, а також науковців, політиків, громадських діячів, усіх, кому небайдужа доля українського села та України.

   

Perspektyvy ta_mozhlyvi_ryzyky_rozvytku_silskoho_hospodarstva_Ukrayiny_u_2018_rotsi_naukovo-analitychnyy_prohnoz_small

20 грн.

Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2018 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господар-ство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведено прогнози щодо загальної економічної ситуації та спожи-вання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агро-промислового виробництва.

 

18 02_prohnoz

25 грн.

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2018 року з досягнутими обсягами за 2013-2017 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

   

18 03_rek_sho_mod_upr


Опрацьовано теоретичні та методичні засади з модернізації управління системою зрошуваного землеробства України в умовах економічної кризи, змін клімату та обмеженості водних ресурсів. Зокрема, запропоновано напрями трансформації управління на різних ієрархічних рівнях на основі врахування інтересів всіх зацікавлених сторін та запровадження екосистемного підходу при використанні ними земельних і водних ресурсів.

Рекомендації розраховані на керівних працівників аграрної і водогосподарської сфер, науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих аграрних навчальних закладів.

 

17 29_Riabokon_Rarok

110 грн.

У монографії розглянуто теоретичні аспекти розвитку соціаль-ної інфраструктури сільських територій та визначено її економіч-ну сутність; розроблено методичні підходи до дослідження фор-мування та розвитку соціальної інфраструктури, запропоновано тлумачення поняття рівня життя на сільських територіях; проана-лізовано стан розвитку соціально-культурного та соціально-побутового обслуговування в сільській місцевості. На основі про-веденого аналізу виконано прогнозування щодо найближчих перспектив розвитку соціальної інфраструктури сільських територій.

Розрахована на широке коло читачів, діяльність яких пов’язана з проблемами соціального розвитку сільських територій.

   

18 119_lukinovski

54 грн.

У науковому виданні публікуються тези виступів учасників науково-практичної конференції, на якій були обговорені важливі питання наукової спадщини академіка І.І. Лукінова та її значення у вирішенні проблем сучасної економіки.

Видання розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

 

17 77_aud_fin_inf


У монографії висвітлені основні характеристики фінансової інформації, процесів її підготовки та використання. Охарактеризовано зміст аудиту фінансової інформації, окреслені його завдання та елементи середовища. Досліджено елементи процесу аудиту фінансової інформації, зокрема: обґрунтування професійних суджень аудитора, вибір, застосування та оцінювання результатів аудиторських процедур, реалізація заходів аудиту.

Розроблено пропозиції щодо забезпечення очікуваного рівня упевненості користувачів фінансової інформації за результатами аудиту, які передбачають врахування аспектів відповідальності аудитора та оціночної характеристики аудиторського ризику.

Призначено для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників суб’єктів аудиторської діяльності.

   

17 121304_fon_ryn_u_fin


Монографія присвячена широкому колу теоретичних й практичних питань функціонування ринку цінних паперів України, його ролі у фінансовому забезпеченні суб'єктів господарювання, зокрема приналежних до групи агропромислових виробників. На основі аналізу стану вітчизняного фінансового ринку, дослідження його фондового сегменту, вивчення світового досвіду використання цінних паперів і визначення основних ринкових тенденцій обґрунтовано пропозиції щодо пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури вітчизняного ринку цінних паперів, удосконалення технологічної складової ринку, розширення базового набору фондових інструментів В впорядкування використання вже наявних в обігу їх різновидів. Науковий продукт призначений для практикуючих фахівців фінансово-інвестиційної сфери, науковців, студентів.

 

18 73_Rozvytok_bukhhalterskoho_obliku_na_osnovi_novitnikh_IT-tekhnolohiy

163 грн.

Монографія присвячена формуванню теоретико-методологічних та практичних засад мо-дернізації бухгалтерського, управлінського обліку, фінансової звітності, аудиту, обумовленому запровадженням новітніх інтернет-технологій та орієнтованому на забезпечення його відповідності глобальним тенденціям стрімкого інформаційного розвитку економіки України.

Форми бухгалтерського обліку доповнено новою – клауд-комп’ютерною формою. За-пропоновано концептуальні підходи до побудови сучасної системи обліку в сільськогоспо-дарському підприємстві на базі клауд-комп’ютерної форми, яка ґрунтується на ідеї спільного використання інформаційних технологій і ресурсів бухгалтерами та користувачами, що ство-рює умови для ефективного управління й оптимізації роботи в умовах швидкозмінюваного бізнес-середовища.

Розроблено документування господарських операцій сільськогосподарських підприємств, що включає електронні реєстри, розроблені на основі формату XBRL, запровадження яких сприятиме поширенню електронного документообігу та інтернет-технологій в обліковій сфері.

Описані тенденції розвитку фінансової звітності, зокрема її онлан-напряму, узагальнені головні аспекти трансформації аудиторського ризику в умовах використання комп’ютерних технологій.

Викладено напрями посилення ефективності управлінського обліку із застосуванням комп’ютерних мережевих технологій та описана інтернет-платформа обліково-інформаційного забезпечення амортизаційної політики.

Монографія призначена науковцям, педагогічним працівникам і студентам, представни-кам органів державної влади і професійних бухгалтерських організацій, працівникам обліко-во-фінансових служб підприємств і установ аграрного сектору, бухгалтерам громадської практики.

   

Сторінка 8 з 24

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>