Видання ННЦ ІАЕ

19 soc_tra_of_the


Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають побудови дієвих концептуальних засад формування національної економіки, складовою якої є соціальні аспекти суспільних трансформацій. Євроінтеграційні процеси зумовлюють адаптування національного законодавства та форм господарювання до загальноєвропейських принципів.

Метою монографії є з’ясування основних напрямів соціально-економічних перетворень, виявлення особливостей функціонування економічної системи. Відтак, у монографії викладено погляди авторів до з'ясування суті та форм розвитку та функціонування національної економіки в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено аграрному сектору, особливостям розвитку стразового ринку та розвитку національного господарства.

Окреслені проблематиці присвячена значна кількість монографії, статей та інших наукових публікацій провідних учених. Водночас, поглиблене вивчення питань економічної трансформації країн Європи у посткризовий період другого десятиліття XXI ст. у комплексному обґрунтуванні не виконувалось. Саме тому у даній монографії окрема увага приділена взаєминам органів влади та бізнесу, напрямам формування, механізмам регулювання фінансової сфери тощо.

Перший розділ монографії «Новітні технології агрострахування в контексті євроінтеграційних процесів» підготовлено в межах Науково-дослідної теми Національного Наукового центру «Інститут аграрної економіки». Основна увага розділу зосереджена на проблематиці розвитку аграрного сектора та стану ринку агрострахування.

Дослідження, відображенні у даному виданні, виконано з використанням розроблених науково-обґрунтованих методологічних підходів, ґрунтується на науковому доробку провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, що дозволило запропонувати конкретні напрями покращення функціонування національної економіки.

Монографія має не лише науковий, але й практичний характер, адже в ній виокремлено, проаналізовано та обґрунтовано конкретні положення, заходи, пропозиції щодо подальшої трансформації економічних процесів в Україні та світі.
Авторський колектив висловлює думки, що конкретні наукові розробки у формі механізмів, схем, моделей будуть сприяти покращенню функціонуванні не лише України, але й інших країн.

 

2020 ana_pok_inv_pry


На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне зростання, соціальний ефект, збалансованість макроструктури тощо. Інвестиційна привабливість є однією з ключових характеристик, що обумовлює залучення підприємством інвестицій. Рівень інвестиційної привабливості підприємства визначається на підставі значень показників, які з різних боків характеризують перспективи його розвитку, фінансово-господарську діяльність, систему маркетингу, систему менеджменту та інше. На сучасному етапі розвитку теорії інвестування розроблені й застосовуються різні підходи до визначення інвестиційної привабливості підприємства відповідно тільки до однієї заздалегідь установленої мети інвестування. У зв’язку з різними підходами з позиції різних цілей особливої актуальності набуває дослідження цієї проблеми, її забезпечення теоретичною базою і методичними рекомендаціями.

   

19 30102019_mod_mat_tek_res


Опрацьовано теоретичні й методичні засади та надано практичні рекомендації з матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення аграрних підприємств паливно-енергетичними ресурсами та іншим.

Розрахований на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

19 50_svi_dos_ryn_obi

116 грн.

Висвітлено особливості розвитку земельних відносин в окремих країнах світу. Розкрито основні інструменти регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення та ключові цілі земельної політики в різних країнах світу. Охарактеризовано мету створення і основні завдання спеціалізованих інституцій (агенцій), на які покладено функції з регулювання земельних відносин.

Дане видання є продовженням дослідження, яке розширює і доповнює попереднє «Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / Ю. О. Лупенко, О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2019. 80 с.».

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, спеціалістів аграрного сектора, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

   

19 39_pro_vyr_mol_v

500 грн.

Викладено методичні підходи до прогнозування обсягів виробництва молока в Україні з обґрунтуванням необхідності виділення окремих груп господарств з різним поголів’ям корів. Проведено розрахунки обсягів виробництва молока у різних групах на період до 2030 р. та наведено аналогічні довгострокові прогнози виробництва молока в Україні провідних світових організацій.

Для органів державної влади, працівників різного рівня управління агропродовольчого сектору, аграрних товаровиробників, науковців, аспірантів та студентів.

 

19 40_kap_nat_bah_ukr

41 грн.

У науковій доповіді розкрито питання вартості земель сільськогосподарського призначення як складової національного багатства України. Запропонований інструментарій капіталізації земельних активів для покращення іміджу України у світовій статистиці та запобігання спекуляцій землею. Оцінено ризики і наслідки вільного ринку земель сільськогосподарського призначення за різних моделей аграрного устрою.

Підготовлена у розвиток програми наукових досліджень 40.04.00.03.Ф. «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки».

   

Ots nas_zmi_por

50 грн.

Наведено результати комплексної оцінки економічних наслідків зміни режиму справляння податку на додану вартість при здійсненні операцій із експорту соєвих бобів. Узагальнено вплив такої податкової новації на діяльність учасників ринку соєвих бобів та продуктів їх переробки за результатами закінчення першого маркетингового року після її запровадження. Охарактеризовано наслідки зміни порядку оподаткування ПДВ операцій із експорту соєвих бобів, зокрема в частині впливу на обсяги доданої вартості, що формується всередині країни. Здійснено оцінку впливу аналізованої податкової новації на економічну ефективність діяльності виробників сої. Охарактеризовано економічні ефекти, зумовлені зміною режиму справляння ПДВ при експорті соєвих бобів. Здійснено прогноз перспектив запровадження відповідної податкової новації для ринку ріпаку, яке планується із 01.01.2020.

Розрахована на спеціалістів сільського господарства, представників центральних органів виконавчої влади, що формують політику фінансового регулювання аграрного ринку, зокрема частині розвитку ринку насіння олійних культур та продуктів його переробки, експертів аграрного ринку, представників наукової спільноти та всіх, хто цікавиться питаннями застосування фінансових регуляторів розвитку аграрного ринку.

 

19 35_per_for_orh_hos

150 грн.

Матеріали Сімнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції присвячені перспективним формам організації господарської діяльності на селі. Висвітлено теоретичні засади й організаційно-економічні умови господарювання, означено параметри ефективних моделей аграрного підприємництва в контексті вимог щодо збалансованого сільського розвитку, дії режиму зони вільної торгівлі з ЄС, та глобалізації агропродовольчих ринків.

Видання розраховано на науковців, науково-педагогічних працівників, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, органів місцевого самоврядування.

Збережено авторську орфографію, пунктуацію і стилістику.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть безпосередньо автори.

   

19 917_prof_boh_ole_and


Бугуцький Олексій Андрійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-2000 роки. / НААН, ННСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. економіки»; уклад. Ю. І. Павлушко, В. А. Вергунов, С. Д. Коваленко, Л. А. Кириленко, В. М. Чопенко, Г. І. Саблук, О. В. Самофал, Л.В. Грабовська ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ, ст. Ю. О. Лупенко. - К. : ЦП «Компринт», 2019. - 210 с; іл.- 25 с: портр. - (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; кн. 73).

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність О. А. Бугуцького — доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника, фундатора наукової школи досліджень економіки сільськогосподарської праці. Ним виконано дослідження з проблем ефективності та оплати аграрної праці, оптимізації затрат живої та уречевленої праці, трудомісткості сільськогосподарської продукції, формування і розвитку ринку праці в аграрній сфері, соціального розвитку села.

 

19 25_per_for_orh_hos

49 грн.

У науковій доповіді викладено результати наукових досліджень з оцінки сучасного стану і визначення перспективи розвитку форм організації господарської діяльності на селі.

Акцентовано увагу на особливостях форм і типів ведення господарської діяльності в сільському господарстві та несільськогосподарському секторі. Здійснено аналіз організаційних структурних змін та охарактеризовано стан підприємницького середовища на селі, запропоновано бачення розвитку форм господарювання.

Розрахована на працівників державних та регіональних органів управління, господарських структур, професійних об’єднань, науковців і викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

Наукова доповідь підготовлена для обговорення на Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі» в рамках Сімнадцятого Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників.

   

Сторінка 8 з 30

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>