Видання ННЦ ІАЕ

19 15_orh_eko_zab_roz

105 грн.

Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо механізму формалізації сімейних фермерських господарств у середовище ринку, порядок отримання державної підтримки, прогноз становлення та економічну ефективність їх функціонування. Розробка сприятиме формуванню науково-методичних засад та інформаційного забезпечення стимулювання становлення сімейних фермерських господарств в аграрному секторі України.

Може бути використане засновниками фермерських та особистих селянських господарств, фахівцями державних інституцій, дорадчими, інформаційно-консультаційними та навчально-методичними центрами, науковими установами та освітніми закладами.

 

19 19_met_rek_z_obl

27 грн.

В посібнику викладені Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Розкрито питання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрного бізнесу чи купівлю підприємств; наведено послідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємства (юридична, фінансова, податкова перевірка); висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділянки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, біологічні активи та сільськогосподарська продукція).

Для надання інвестору інформації у доступній і зрозумілій формі запропоновано складання Інформаційного проспекту, який підкреслює переваги підприємства на аграрному ринку.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

   

Inclusive mono

70 грн.

Узагальнено теоретико-методологічні засади інклюзивної економіки та інклюзивного розвитку. Базуючись на методичному підході до розрахунку індексу інклюзивного розвитку, що схвалили в 2018 р. у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, розроблено методику оцінювання інклюзивності розвитку аграрної сфери та регіонів України. Проаналізовано стан і тенденції інклюзивного розвитку економіки регіонів та її аграрної сфери, виявлено системні вади на шляху поступу національної економіки на засади інклюзивності.

 

19 18_met_rek_z_roz

22 грн.

Викладено методичні рекомендації з розрахунку рейтингу регіонів України за ефективністю інвестицій у сільське господарство. Запропоновано критерії відбору показників (індикаторів) для розрахунку рейтингу регіонів України за ефективністю інвестицій у сільське господарство, які згруповано у п’ять блоків показників за інвестиційною активністю в сільському господарстві, у тому числі іноземних інвесторів, економічною ефективністю вкладень та соціальним ефектом від залучення інвестицій у регіони.

Розраховані на наукових працівників, аспірантів, магістрів, спеціалістів аграрного сектору, підприємців, спеціалістів, які займаються розробкою й реалізацією інвестиційних проектів і програм та фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

   

19 08_for_ins_ser_upr


Розглянуто теоретичні аспекти управління продуктивністю аграрних підприємств, класифікація інтегрованої сутності поняття продуктивності за видами, запропоновано модель економічного зростання через взаємозв’язок між чинниками продуктивності і конкурентоспроможності. Здійснена оцінка інституціонального середовища управління продуктивності за його складовими та визначені система індикаторів продуктивності і конкуренто-спроможності та роль і місце аграрного сектору економіки в Україні та євроінтеграційному процесі.

 

19 5_ryn_obi_zem_sil

61 грн.

Висвітлено моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення країн-членів Європейського Союзу з метою виокремлення кращих європейських практик і застосування їх в Україні. Визначено основні цілі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в ЄС. Проаналізовано ступінь застосування країнами ЄС такого інструменту регулювання ринку земель, як «переважне право». Розкрито мету створення і основні завдання спеціалізованих інституцій, на які покладено функції з регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, спеціалістів аграрного сектора, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

   

18 308_for_eko_mek_sta


У монографії опрацьовано проблеми забезпечення сталого аграрного виробництва в умовах цифровізації. Логіко-структурна схема дослідження містить низку взаємопов’язаних етапів: (1) уточнення поняття сталий розвиток та визначення його особливостей в аграрній сфері, (2) визначення теоретичних вимог до економічної механізму забезпечення сталого розвитку, (3) обґрунтування концептуальною можливості використання цифрових платформ як економічного механізму забезпечення сталого розвитку, (4) аналіз соціального, економічного та екологічного становища країни на національному та регіональному рівні для оцінки стану та потенціалу забезпечення сталого розвитку. (5) визначення логіко-структурна схеми платформи агроцифрової кооперації, включаючи основних користувачів платформи та блоків їх взаємодії.

За результатами дослідження доведено, що економічний механізм сталого розвитку аграрного виробництва полягає у цифровій кооперації. Формування економічного механізму цифрової кооперації передбачає через створення платформи агроцифрової кооперації та розвиток навколо неї бізнес-екосистеми.

Монографія буде корисна для керівників і фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців, виробничників, представників бізнесу, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів, жителів сільських територій та інших осіб, які цікавляться проблемами забезпечення сталого розвитку України та перспективами його забезпечення у цифрову епоху.

 

18 34_str_roz_agr_kom

186 грн.

Стратегія розвитку агропромислового комплексу в умовах інтеграційних процесів: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної молодіжної інтернет-конференції (у заочній формі), 24 листопада 2018 року / редкол. : Ю. О. Лупенко та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. – 288 с.

Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України, агропромислового комплексу та інших країн в умовах інтеграційних процесів. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

   

18 81_pro_kom_ta_vyp

45 грн.

У науковому виданні публікуються тези виступів учасників нау-ково-практичної конференції, на якій були обговорені важливі пи-тання сучасного стану формування та розвитку ринку насіння; уза-гальнено теоретичні й методологічні засади розвитку насінництва; розроблено методичні рекомендації з оцінки вартості насіння і садивного матеріалу, як об’єкта інтелектуальної власності; обґрунтовано пропозиції щодо використання оцінки майнових прав на сорт рослин у насінництві та сортооновлення і сортозаміни.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

 

18 85_och_pok_sob_pro

41 грн.

Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2018 році: методика і розрахунки (грудень 2018 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.], за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2018. – 68 с.

 

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України, що звітуються перед Держкомстатом України по Ф №50-с.г. Здійснено розрахунки прогнозу цих показників у 2018 році з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2018 року, стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 10 місяців 2018 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в аграрних управлінських структурах на державному, регіональному, районному рівнях та сільськогосподарських підприємствах і в навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

   

Сторінка 10 з 30

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>