Видання ННЦ ІАЕ

dor inv_kart

99 грн.

У рекомендаціях показано план дій органів державної влади та управління аграрним районом щодо інвестиційного забезпечення розвитку його агропромислового виробництва і сільських територій. Послідовно розкрито основні завдання з формування Дорожньої інвестиційної карти району. Наведено рекомендації з визначення ресурсного потенціалу аграрного виробництва, обґрунтування інвестиційних пріоритетів і заходів з поліпшення інвестиційного забезпечення та використання потенціалу аграрного виробництва, планування соціальних, екологічних і охоронних заходів на сільських територіях, а також організації та контролю за їх виконанням.

Призначено для районних органів державної влади та управління, практичних працівників, науковців і сільських радників.

 

molodi


Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України та інших країн в умовах глобалізації. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

   

17 76_roz_agr_sek_eko


У монографії розкриті теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти розвитку агропродовольчого сектора економіки України. Досліджено основні напрями його розвитку в контексті економічної інтеграції та системно-інституціональних засад. Визначені детермінанти розвитку агропродовольчого сектора, наведені основні чинники розвитку – інновації та логістичне забезпечення.

Розраховано на науковців, виробничників, викладачів, аспірантів, студентів.

 

rozvytok malyh


Викладено результати наукових досліджень проблем малого аг-рарного підприємництва в ринковому інституційному середовищі, з визначенням загальноекономічних та соціальних ефектів його розвитку для сільських територій. Здійснено аналіз основних інди-каторів ефективності малих аграрних підприємств щодо результа-тивності виробництва продукції рослинництва та тваринництва, структури та розмірів землекористування, конкурентоспроможності та привабливості виробленої продукції, кооперації, економічної активності населення та продуктивності праці, соціального капіталу, екологічно безпечного виробництва, зокрема розвитку «зеленої економіки», обґрунтовано доцільність застосування перспективних методів прогнозування тощо. Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахі-вців виробничих структур, представників державних органів управління, широкий загал читачів.

   

obih zemel


У доповіді висвітлені світоглядні, філософські та економіко-теоретичні підходи до питань власності на землі сільськогосподарського призначення та їх обігу.

Розглянуті наслідки земельної реформи та запровадження ринку землі за агрохолдингової та селозберігаючої моделей аграрного устрою.

Розкрито ефективність системного та синергетичного посилення результативності земельної реформи та ринку землі за рахунок адміністративно-територіальної, податкової, соціальної та інформаційної реформ.

Запропоновані нормативно-правові положення щодо базових передумов запровадження та функціонування проселянського та селозберігаючого обігу земель.

Ця доповідь вмотивована необхідністю:

- зняття політичної та громадянської напруги навколо питань дії мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення

- розкриття механізму передачі та капіталізації місцевих ресурсів для розвитку сільських територій;

- формування парадигми (національної ідеї) Українозбереження у глобальному світі.

Для тих, кому небайдужі Україна, українські землі, наші села та селяни.

 

51 17_prohnoz_lystopad


 

Прогноз собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільсько-господарських підприємствах України на 2017 рік: методика і розрахунки (листопад 2017 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.], за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2017. – 66 с.

 

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України, що звітуються перед Держкомстатом України по Ф №50-с.г. Здійснено розрахунки прогнозу цих показників у 2017 році з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 жовтня 2017 року, стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 9 місяців 2017 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в аграрних управлінських структурах на державному, регіональному, районному рівнях та сільськогосподарських підприємствах і в навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

   

50 prohnoz


 

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва основних видів продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2017 році.

Порівняно очікувані у 2017 р. показники з досягнутими за 2013-2016 роки.

Може бути використаний громадськими галузевими об'єднаннями, у роботі управлінського аграрного апарату на державному та регіональному рівнях.

 

17 53_orh_eko_zas_roz


У монографії розглянуто особливості та проблеми розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах. Сконцентровано увагу на комплексному розвитку галузей рослинництва і тваринництва. Опрацьовано природні, організаційні та соціально-економічні процеси розвитку молочного скотарства. Обґрунтовано методологічні підходи до оцінювання порід і типів тварин та організаційні заходи підвищення ефективності виробництва. Досліджено організацію технологічних процесів у молочному скотарстві, технологічного забезпечення та формування систем технологій відтворення, утримання, годівлі та доїння корів. Встановлено процеси управління системою технологій виробництва продукції галузі молочного скотарства.

Для науковців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів агропромислового виробництва, аспірантів, студентів.

   

17 43_lup_yur_ole


Лупенко Юрій Олексійович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1982–2017 роки / НААН, ННЦ «ІАЕ», ННСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Л.А. Кириленко, Є. І. Лупенко, М. Й. Малік, С.О. Пашко Р. В. Шамота, Н. Б. Щебетюк; наук. ред. В. А. Вергунов, М. Й. Малік ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 204 с.; іл. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

У книзі висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, державну і громадську діяльність Ю.О. Лупенка – академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, відомого вченого економіста-аграрника. Ним виконані дослідження з проблем організації і оплати праці, реформування відносин власності, розвитку акціонерних товариств, підприємництва і кооперації, фінансових відносин в аграрному секторі економіки.

 

17 41_pid_hli_mak


Підлісецький Гліб Макарович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2013 роки. До 80-річчя від дня народж. / НААН, ННСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, Л. А. Кириленко (ННСГБ), О. В. Захарчук, М. М. Могилова, Д. Ю. Соловей, Я. Ф. Навроцький (ННЦ «ІАЕ») ; наук. ред. В. А. Вергунов, О. Г. Шпикуляк ; авт. вступ. ст. Ю. О. Лупенко. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 186 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кореспонденти Нац. акад. аграр. наук» / НААН, ННСГБ).

У книзі висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність Г. М. Підлісецького – члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, відомого вченого економіста-аграрника. Ним виконано дослідження з проблем капітальних вкладень в аграрний сектор економіки, формування, ефективності використання, відтворення, оцінки та нормування основних засобів сільського господарства.

   

Сторінка 10 з 24

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>