Видання ННЦ ІАЕ

19 33_ots_inn_inv_pro

36 грн.

На прикладі селянського господарства Київської області викладено методичні підходи до оцінки і зразок інноваційного інвестиційного проекту створення сімейної міні-свиноферми.

Видання розраховане на голів і членів особистих селянських господарств, їх кооперативних формувань і об’єднань, органів державної влади та управління сільським господарством і органів місцевого самоврядування, науковців, працівників проектних організацій і агроконсалтингових формувань, аспірантів, студентів та інших зацікавлених осіб.

 

19 21_inn_tek_mod_vod


Монографія присвячена вивченню теоретичних та прикладних засад інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу України. Наукові результати дослідження орієнтують на формування нових підходів та дієвих інструментів регіонального розвитку у сфері водокористування. У монографії визначено необхідність інтеграції України до європейського водного кластера в рамках імплементації в національну водну політику та водогосподарський комплекс кращого міжнародного досвіду, посилення фінансово-інвестиційних аспектів залучення водних ресурсів у господарський оборот країни.

Проаналізовано основні тенденції розвитку водогосподарського комплексу депресивних регіонів в умовах децентралізації та активізації регіональних інтеграційних процесів. Визначено напрями інноваційно-технологічної модернізації інженерної інфраструктури меліоративних систем, а також централізованого водопостачання населених пунктів відповідно до стандартів Європейського Союзу. Розроблено механізми залучення інвестицій у процеси модернізації водопровідно-каналізаційного господарства. Запропоновано інструменти і методи стимулювання впровадження оборотних систем водопостачання, а також форми та джерела інвестиційного забезпечення модернізації систем водоочищення у промисловому виробництві.

   

19 32_roz_sil_koo_ta

89 грн.

У монографії представлені результати наукових досліджень розвитку сільськогосподарської кооперації та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України. Викладені теоретико-методичні основи кооперування. Охарактеризовано еволюційний контекст оцінки історичного виміру й емпірично ідентифіковано структурну динаміку змін у кооперації та розвитку інтеграційних процесів, у методичному взаємозв’язку з ефективністю господарювання. Запропоновані концептуальні засади пріоритетів кооперації та інтеграційних відносин в аграрному секторі.

Розрахована на науковців, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників державних органів управління, широкий загал читачів.

 

19 20_pro_vyr_sil_pro

29 грн.

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2019 року з досягнутими обсягами за 2014-2018 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

   

19 45_str_pol_ta_tra


Викладено результати наукових досліджень проблематики структурної політики та трансформацій в аграрному секторі економіки. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних основ структурної політики у механізмі розвитку економіки. Визначено результативність структурної політики і забезпечення сталого розвитку агросектору з позицій інституційної ефективності, галузево-господарських характеристик, економічного та соціального виміру, регіонального та зовнішньоекономічного контексту. Запропоновано стратегічні пріоритети і концепцію формування і реалізації структурної політики розвитку аграрного сектору.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.

 

19 3824_kon_sil_hos_ukr


Висвітлено теоретичні засади конкурентоспроможності сільського господарства та обґрунтовано методологію її дослідження, визначено сучасні позиції України на світових ринках сільськогосподарської продукції, оцінено рівень конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства з урахуванням зовнішньоекономічних чинників, окреслено стратегічні напрями і пріоритети його підвищення на глобальному та національному ринках. Особливу увагу приділено оцінці впливу міжнародної економічної інтеграції на рівень конкурентоспроможності сільського господарства України.

Розраховано на науковців, державних службовців, викладачів, студентів, керівників і спеціалістів аграрної сфери, а також всіх тих, хто цікавиться чи досліджує питання розвитку сільського господарства в умовах міжнародної економічної інтеграції та забезпечення його конкурентоспроможності.

   

19 12_zas_MSF_ta_MSB


В посібнику викладені оновлені методичні рекомендації щодо застосування Міжнародних стандартіви фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції.

Рекомендації визначають порядок бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг у сільськогосподарських підприємствах та розроблені з врахуванням галузевих особливостей обліку сільськогосподарської діяльності.

Методичні рекомендації містять класифікацію витрат, послідовність калькулювання собівартості продукції, ідентифікацію витрат за галузями та видами виробництв сільськогосподарських підприємств, методику обліку витрат на біологічні перетворення і порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних та підсобних промислових виробництв.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

 

19 15_orh_eko_zab_roz

105 грн.

Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо механізму формалізації сімейних фермерських господарств у середовище ринку, порядок отримання державної підтримки, прогноз становлення та економічну ефективність їх функціонування. Розробка сприятиме формуванню науково-методичних засад та інформаційного забезпечення стимулювання становлення сімейних фермерських господарств в аграрному секторі України.

Може бути використане засновниками фермерських та особистих селянських господарств, фахівцями державних інституцій, дорадчими, інформаційно-консультаційними та навчально-методичними центрами, науковими установами та освітніми закладами.

   

19 19_met_rek_z_obl

27 грн.

В посібнику викладені Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Розкрито питання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрного бізнесу чи купівлю підприємств; наведено послідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємства (юридична, фінансова, податкова перевірка); висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділянки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, біологічні активи та сільськогосподарська продукція).

Для надання інвестору інформації у доступній і зрозумілій формі запропоновано складання Інформаційного проспекту, який підкреслює переваги підприємства на аграрному ринку.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

 

Inclusive mono

70 грн.

Узагальнено теоретико-методологічні засади інклюзивної економіки та інклюзивного розвитку. Базуючись на методичному підході до розрахунку індексу інклюзивного розвитку, що схвалили в 2018 р. у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, розроблено методику оцінювання інклюзивності розвитку аграрної сфери та регіонів України. Проаналізовано стан і тенденції інклюзивного розвитку економіки регіонів та її аграрної сфери, виявлено системні вади на шляху поступу національної економіки на засади інклюзивності.

   

Сторінка 3 з 24

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>