MG 1738 cr23 та 26 грудня 2013 року відбулися засідання Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ), на яких були заслухані звіти відділень та відділів про результати виконання Програми наукових досліджень (ПНД) 39 «Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможного аграрного виробництва і розвитку сільських територій» у 2013 році, госпдоговірну, тематику, координаційну роботу та плани наукових досліджень на 2014 рік.

 

Результати роботи за підпрограмою 39.01 «Теоретичні і методологічні засади забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сільських територій» презентував завідувач відділення соціально-економічних проблем розвитку сільських територій, д.е.н., проф., академік НААН Микола Малік. Він, зокрема, розповів про роботу очолюваного ним відділу розвитку підприємництва і кооперації з розробки теоретичних і методологічних засад інституціонального забезпечення розвитку підприємництва і кооперації.

Про хід розробки стратегії розвитку сільських територій та громад, її теоретичні, методичні і практичні засади розповів завідувач відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, к.е.н., старший науковий співробітник Олексій Булавка.

Розробка теоретичних і методологічних засад кластерної організації та управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій стала темою звіту завідувача відділу проблем галузевого і територіального управління, д.е.н., проф.., академіка НААН Михайла Кропивка.

У 2013 році робота відділення ціноутворення, інфраструктури ринку
та розвитку наукових інновацій була сфокусована на виконанні підпрограми 39.03 «Теоретико-методичні засади ціноутворення, відтворення основних засобів і розвитку ринку сільськогосподарської продукції та продовольства на інноваційній основі», поінформував його завідувач, д.е.н., проф., академік НААН Олександр Шпичак.

Завідувач відділу відтворення та ринку основних засобів, д.е.н. Олександр Захарчук доповів про результати дослідження методологічних проблем відтворення основного капіталу аграрних підприємств та формування ринку матеріально-технічної бази.

Звіт завідувача відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку к.е.н. Юрія Воскобійника був присвячений результатам розробки науково-методологічних засад удосконалення цінової політики та розвитку аграрних ринків.

Темою звіту завідувача відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень к.е.н. Мирослава Козака стала розробка теоретико-методологічних засад інноваційного забезпечення формування конкурентоспроможності аграрного виробництва.

Завідувач відділу зовнішньоекономічних зв’язків, д.е.н., проф., академік НААН Сергій Кваша презентував результати дослідження науково-методичних основ  формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини і продукції переробної промисловості.

Результати діяльності за підпрограмою 39.02 «Наукові засади забезпечення конкурентоспроможності господарських формувань і галузей в аграрному секторі економіки України та розвитку земельних відносин» представив завідувач відділення організації виробництва і земельних відносин, д.е.н., проф., академік НААН Віктор Месель-Веселяк. Він також звітував про роботу очолюваного ним відділу форм господарювання з розробки наукових засад підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах на основі раціональних їх розмірів та прогресивних агротехнологій. Це – один з етапів виконання завдання на 2011–2015 роки щодо розробки наукових засад забезпечення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції, ефективної діяльності господарських формувань і галузей в аграрному секторі економіки України, поінформував академік.

Звіт завідувача відділу земельних відносин, д.е.н., проф. Миколи Федорова був присвячений результатам розробки теоретичних і методологічних засад ринкової трансформації земельних відносин та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення. За його словами, у 2013 році співробітники відділу здійснили теоретичне обґрунтування та визначення напрямів ринкової трансформації земельних відносин і ефективного використання земель сільськогосподарського призначення.

Зі звітом відділення фінансів, обліку та інвестицій про результати виконання підпрограми 39.04 «Науково-методологічні засади фінансового, інвестиційного та облікового забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва» виступив завідувач відділення, д.е.н., проф., академік НААН Микола Дем’яненко.

Завідувач відділу податково-бюджетної політики, к.е.н. Леонід Тулуш поінформував про результати розробки концептуальних засад податково-бюджетної політики у сфері агропромислового виробництва в умовах структурних перетворень та світових інтеграційних процесів.

У поточному році робота відділу інвестицій була спрямована на розробку теоретико-методологічних засад інвестиційного забезпечення програм і проектів розвитку конкурентоспроможного аграрного виробництва. З її результатами присутніх ознайомив завідувач відділу к.е.н. Микола Кісіль.

Предметом досліджень відділу методології обліку та аудиту протягом року були науково-методологічні засади обліково-аудиторського забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва. Завідувач  відділу к.е.н. Віктор Мельничук презентував результати роботи за напрямами:

  • наукове обґрунтування інституціональної теорії бухгалтерського обліку;
  • обґрунтувати науково-методологічні засади фізіократичної доктрини розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі;
  • розробка стратегічних напрямів аудиторського та інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки;
  • розробити теоретико-методологічні засади обліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав користування ними для забезпечення включення їх в економічний оборот та галузевої звітності.

Про результати розробки теоретичних та методичних засад формування фінансів підприємств в аграрному секторі економіки України доповів завідувач відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств, д.е.н. Петро Стецюк.

Члени Вченої ради ННЦ «ІАЕ» обговорили представлені результати роботи у 2013 році і прийняли рішення схвалити звіти відділень.