Очолює відділ доктор економічних наук, професор, CIPA, DiplFR Бездушна Юлія Сергіївна

Контактна інформація:

тел. +38 (044) 257-50-39

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка теоретико-методологічних засад трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки. Зокрема:

  • формування теоретичних засад трансформації вітчизняного інституту бухгалтерського обліку до рівня розвинутих економік;
  • наукове забезпечення гармонізації галузевого обліку, звітності та аудиту в умовах світових інвестиційно-інтеграційних процесів;
  • розробка теоретико-методологічних основ обліково-оціночного та аудиторського забезпечення капіталізації аграрного бізнесу;
  • формування нової парадигми бухгалтерського обліку на засадах світової концепції стійкого розвитку сучасного сприйняття фізіократичних доктрин;
  • концепції аудиторського обслуговування агропродовольчого комплексу України;
  • методологія галузевих стандартів обліку та фінансової звітності;
  • наукові засади розвитку галузевого інституту професійних бухгалтерів та аудиторів.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: Монография / В.Н. Жук. – К.: «Аграрная наука», 2013. – 408 с.

2. Фізіократична доктрина розвитку бухгалтерського обліку: Колективна монографія / [В.М. Жук, Б.В. Мельничук, С.М. Остапчук та ін.]; За ред. В.М. Жука. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – 236 с.

3. Метелиця В.М. Інституціональні та фізіократичні аспекти розбудови бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки: Монографія / В.М. Метелиця. – К.: ІАЕ, 2015. – 688 с.

4. Галузеві стандарти обліку та фінансової звітності: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук та ін.]; За ред. В.М. Жука. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – 368 с.

5. Звітність сільськогосподарських підприємств: практичний посібник / Б.В. Мельничук, Н.Л. Жук, В.М. Метелиця, Л.С. Стецюк. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2015. – 60 с.

6. Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Навч. пос. / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. – 4-е вид., доп. і перероб. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2015. – 196 с.

7. Обліково-аудиторське забезпечення розвитку земельних відносин: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, Н.Л. Жук, С.М. Остапчук]. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 238 с.

8. Обліково-оціночні аспекти включення землі до економічного обороту: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, В.М. Метелиця, А.І. Коріненко]. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 234 с.

9. Жук В.М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки: Монографія / В.М. Жук. - К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2012. – 454 с.

10. Стратегічні напрями інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [Жук В.М., Мельничук Б.В., Метелиця В.М. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, Б.В. Мельничука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 66 с.

11. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: [монографія]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. - 648 с.

12. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: кошториси, доходи, видатки: Практичний посібник / За ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Гаврилюка, В.М. Жука. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2009. – 100 с.

13. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: періодична та річна фінансова звітність: Практичний посібник / За ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Гаврилюка, В.М. Жука. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2009. – 96 с.

14. Бухгалтерсько-правове забезпечення спеціального режиму оподаткування та державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників: Практичний посібник / За ред. В.М. Гаврилюка, Б.В. Мельничука, В.М. Метелиці. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста»,2009.–78с.

15. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: використання державного майна: Практичний посібник / За ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Гаврилюка, Ю.С. Бездушної. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2009. – 152 с.

16. Методика оцінки вартості й бухгалтерського обліку прав на об’єкти інтелектуальної власності в наукових установах УААН / [В.М. Жук, С.М. Кваша, С.А. Володін та ін.]; за ред. В.М. Жука, Ю.С. Рудченко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. - 73 с.

17. Жук В.Н. Физиократическая доктрина развития бухгалтерского учета / В.Н. Жук // Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro-i makroekonomiczne. Tom 2. Zarz?dzanie rozwojem organizacji. Tarn?w 2009. Zeszyty Naukowe Ma?opolskiej Wy?szej Szko?y Ekonomicznej w Tarnowie / Numer 2(13), 2009, PL 426 d. - D. 299-308.

18. Організація обліку відносин власності: навчальний посібник / За ред. В.М. Жука. – [2-ге вид., доп. і перероб.] – К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2010. - 372 с.

19. Методичні рекомендації щодо відображення в обліку землі та прав постійного користування земельними ділянками бюджетними установами та державними комерційними підприємствами (за ред. В.М. Жука. Ю.С. Бездушної) // Облік і фінанси АПК. 2010 - № 1. - С. 4-15.

20. Методичні рекомендації з відображення в обліку державної фінансової підтримки агропромислового виробництва / [В.М. Гаврилюк, В.М. Жук, О.В. Вакуляк, В.М. Метелиця]; За ред. В.М. Гаврилюка та В.М. Жука. – К.: Міністерство аграрної політики України, 2010. – 32 с.

21. Методика оцінки ефективності бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах (за ред. В.М. Жука) // Облік і фінанси АПК. – 2010. - № 3. - С. 4-22.

22. Методичні рекомендації по обліку нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за ред. О.В. Волошиної, Є.Ю. Попко) // Облік і фінанси АПК. – 2010. - № 4. - С. 4-17.

23. Жук В.М. Застосування інституціональної теорії у вирішенні проблем розвитку бухгалтерського обліку / В.М. Жук // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 115-123.

24. Жук В.М. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні / В.М. Жук // Фінанси України. – 2010. - № 11. - С. 117-125.

25. Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Навчальний посібник / За ред. В.М. Метелиці, Б.В. Мельничука. – [2-е вид., доп. і перероб.]. - К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки, 2011. – 142 с.

26. Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Н.Л. Жук – [2-е вид., доп. і перероб.]. - К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки, 2011. - 286 с.

27. Річна бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / [В.М. Гаврилюк, О.М. Прокопенко, Н.А. Боярко та ін.]. - К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2011. – 84 с.

28. Методичні рекомендації з облікового забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (за ред. В.М. Метелиці, Б.В.Мельничука ) // Облік і фінанси АПК. – 2011. - № 1. – С. 4-35.

29. Жук В.М. Стан та розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу / В.М. Жук // Фінанси України. – 2011. - № 7. – С. 33-42.

30. Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / Н.Л. Жук, Б.В. Мельничук, Л.С. Стецюк. - К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2012. – 52 с.