Очолює відділ доктор економічних наук, професор Патика Наталія Іванівна

Контактна інформація:

тел. + 38 (044) 258-33-49

Основні напрями науково-практичної діяльності:

 • розробка теоретико-методичних та програмних положень сталого соціально-економічного розвитку сільських громад і територій в умовах децентралізації влади та реформування самоврядування;
 • вирішення соціальних проблем на селі;
 • збереження людності, підвищення зайнятості, добробуту та соціального захисту жителів села, зокрема шляхом:
  • розроблення Концепції соціального розвитку сільських територій, опрацювання концептуальних засад соціального розвитку сільських територій;
  • обґрунтування теоретико-методичних та науково-організаційних основ формування Стратегії соціального розвитку сільських територій;
  • розроблення пропозицій щодо поліпшення демографічної ситуації на сільських територіях;
  • обґрунтування раціональної зайнятості сільського населення;
  • розроблення науково-методичних напрямів підвищення рівня життя і соціального захисту жителів села.

 

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

 1. Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 60 с.
 2. Patyka N., Gryschenko O., Kucher A., Hełdak M., Raszka B. Assessment of the degree of factors impact on employment in Ukraine’s agriculture. Sustainability. 2021. Vol. 13. Issue 2. 564. https://doi.org/10.3390/su13020564.
 3. Гадзало Я. М., Жук В. М., Могилова М. М. та ін. Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України / за ред. Я. М. Гадзала. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 40 с.
 4. Лупенко Ю. О., Могилова М. М., Рябоконь В. П. та ін. Формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості (інформаційно-аналітичний огляд). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 60 с.
 5. Патика Н. І., Нартюк О. В. Стан і шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 42-52. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009042
 6. Рябоконь В. П. Децентралізація – шлях до розвитку сільських територій в Україні. Економіка АПК. 2020. № 1. С. 6-17. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001006
 7. Саблук Г. І. Особливості ролі сільської жінки в сім’ї. Економіка АПК. 2020. № 2. С. 68.
 8. Патика Н. І. Конкурентоспроможність сільського господарства України: глобальний та національний вимір : монографія. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 368 с.
 9. Patyka N. Ukraine’s agriculture competitiveness: assessment, analysis and strategic directions of its enhancing. Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. Przeworsk, Poland: WSSG, 2019.Vol. 2. P. 144–153.
 10. Могилова М. М. Об’єднання територіальних громад в Україні : перспективи і ризики для розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 68–76.
 11. Рябоконь В. П. Развитие сельской поселенской сети в условиях создания и функционирования объединенных территориальных общин. Белорусский экономический журнал. 2019. №3. С. 48–59.
 12. Саблук Г. І. Роль гендерного фактора на селі. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 79–86. 
 13. Чопенко В.М. Останні зі селян. Експрес. № 2 (9972) 10, 17.01.2019. С. 2 .
 14. Патика Н. І., Нартюк О. В. Зайнятість населення старшого працездатного віку: національна парадигма та зарубіжні імперативи : монографія. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. 272 с.
 15. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох. Історико-соціально-економічні нариси: монографія. – К.: “Наук. думка”, 2009. – 374 с.
 16. Дієсперов. В.С. Ефективність виробництва господарств Київщини / Диєсперов В.С. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 80 с.
 17. Довідник соціальних стандартів, нормативів, вимог і обмежень (для використання при плануванні соціально-економічного розвитку сільських громад і територій) / П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка, О.Г. Булавка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 90 с.
 18. Паспорт сільських населених пунктів. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 53 с.
 19. Булавка О.Г., Александров М.С. Соціальний захист, доходи і рівень життя населення сільських територій // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь /за заг. ред. акад.. НААН П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 50–58.
 20. Булавка О.Г. Стан та проблеми управління соціальним розвитком сільських територій – вітчизняний та світовий досвід // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 156-176.
 21. Булавка О.Г. Соціальні пріоритети розвитку сільської поселенської мережі в умовах становлення самоврядного управління // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 176– 192.
 22. Булавка О.Г. Формування державної фінансової політики щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій //Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія / за ред. М.Я. Дем’яненка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – С.300-318.
 23. Якуба К.І. Соціально-демографічний стан сільських населених пунктів // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь /за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 33–40.
 24. Якуба К.І. Управління трудовими ресурсами села // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 193-205.
 25. Дієсперов В.С. Сталий сільський розвиток: проблеми становлення. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 216 с.
 26. Дієсперов В.С. П’ятигори: економіка села. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 68 с.
 27. Дієсперов В.С. Ефективність роботи сільськогосподарських підприємств степового регіону // Економіка АПК, 2012. – № 2. – С. 81-89.
 28. Булавка О.Г., Якуба К.І., Дієсперов В.С., Александров М.С. Розвиток сільських територій // Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Лупенко Ю.О., Месель-Веселяка В.Я. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с. (с. 100-106).