Очолює відділ доктор економічних наук, старший дослідник Мамчур Володимир Анатолійович

Контактна інформація

тел. + 38 (044) 258-34-71

 

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка теоретико-методологічних засад інноваційного забезпечення формування конкурентоспроможності аграрного виробництва в частині:

 • обґрунтування методологічних положень щодо розвитку інноваційної діяльності в аграрному виробництві;
 • методологічних підходів до оцінки ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері;
 • методичних підходів до оцінки інноваційного продукту та інтелектуального капіталу;
 • аналізу результативності наукових досліджень та розвитку ринку інноваційної продукції і його інфраструктури.

Відділ здійснює науково-організаційну та координаційну роботу. Працівники відділу задіяні у друкарській справі, а також виконують роботи з підготовки і видання міжнародного науково-виробничого журналу „Економіка АПК”. У структурі відділу функціонує бібліотека ННЦ „Інститут аграрної економіки” і архів.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

2023

 1. Radchenko O., Tkach L., Dendebera O. (2023). Financing innovations in the agricultural industry as a component of the digital development of Ukraine’s economy. Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series «Economics», Vol. 10, No. 4. P. 54-65. https://doi.org/10.52566/msu-econ4.2023.54
 2. Studinska G. (2023). The philosophy of the structure of the country's national brand. University Economic Bulletin, No. 56. P. 95-101. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2023-56-95-101
 3. Мамчур В., Германюк Н. (2023). Оцінка цільових індикаторів розвитку підприємництва в механізмі його регулювання. Соціально-економічні проблеми і держава, Вип. 2(29). С. 18-30. https://doi.org/10.33108/sepd2023.02.018
 4. Мамчур В., Студінська Г. (2023). Інноваційний розвиток аграрної сфери в умовах реалізації національної системи стійкості. Економіка та суспільство, Вип. 56. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-144
 5. Мамчур В., Германюк Н. (2023). Методичні положення індикативної оцінки регулювання та розвитку підприємництва в сільському господарстві. Економіка та суспільство, Вип. 56. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-153
 6. Могильний О. М., Калінчик М. В., Грищенко О. Ю. (2023). Євроінтеграційні ризики щодо стресостійкості аграрного сектору України в умовах повоєнної реконструкції. Агросвіт, № 5-6. С. 10-24. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.5-6.10
 7. Могильний О. М., Калінчик М. В., Лавров Р. В. (2023). Європейські практики в галузі картоплярства: повоєнна альтернатива для України. Агросвіт, №3–4. С. 76-88 https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.3-4.76
 8. Могильний О. М., Калінчик М. В., Лавров Р. В. (2023). Інноваційні рішення для сталого розвитку аграрного сектора України: пошук альтернативних стратегій. Агросвіт, № 18. С. 4-18 https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.18.4
 9. Столярчук Н. М. (2023). Аналіз забруднення сільськогосподарських територій України та можливість застосування міжнародних інноваційних підходів у вирішенні проблеми. Економічний журнал Одеського політехнічного університету, № 3(25). С. 57-64. https://doi.org/10.15276/EJ.03.2023.7, https://doi.org/10.5281/zenodo.8411919
 10. Stoliarchuk N. (2023). Integration of Ukrainian Agricultural Science Into the Global Environment. Mechanism of an Economic Regulation, No. 4(102). P. 47-51. https://doi.org/10.32782/mer.2023.102.08
 11. Столярчук Н. (2023). Означення складових моделі трансферу технологій: євроінтеграційний аспект. Облік і фінанси, № 3(101). С. 138-144. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-3(101)-138-144
 12. Столярчук Н. М., Мамчур В. А., Вовченко О. В. (2023). Особливості розвитку науково-інноваційної спроможності України у довоєнний, воєнний та повоєнний періоди. Проблеми системного підходу в економіці, № 4(93). С. 33-38. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-5
 13. Студінська Г. Я. (2023). Аналіз впливу економічних санкцій на ЗЕД РФ. Формування ринкових відносин в Україні, Вип. 9(268). С. 11-19 https://doi.org/10.5281/zenodo.10157616
 14. Студінська Г. Я. (2023). Вплив інновацій аграрної сфери на зміну секторальної структури національної економіки. Формування ринкових відносин в Україні, Вип. 10(269). С. 25-34. https://doi.org/10.5281/zenodo.10403189
 15. Студінська Г. Я. (2023). Концепція коопетиції у розвитку аграрної сфери в умовах стійкого розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні, Вип. 11(270). С. 18-26. https://doi.org/10.5281/zenodo.10528531
 16. Студінська Г. Я., Біляк Ю. В., Тимченко Ю. В. (2023). Енергоефективність як індикатор сталого розвитку аграрного виробництва. Формування ринкових відносин в Україні, Вип. 9(268). С. 117-127. https://doi.org/10.5281/zenodo.10157770
 17. Студінська Г. Я., Студінський В. А. (2023). Інноваційний досвід Нідерландів у розвитку аграрного виробництва. Формування ринкових відносин в Україні, Вип. 12(271). С. 48-57. https://doi.org/10.5281/zenodo.10664405
 18. Ткач Л. Л., Дендебера О. П. (2023). Стан інноваційного забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва. Вісник університету «Україна» (Серія «Економіка, менеджмент, маркетинг»), № 8(35). https://doi.org/10.36994/2707-4110-2023-8-35-10
 19. Патика Н. І., Могильний О. М. (2023). Зайнятість сільського населення: стан та перспективи. Київ, ННЦ «ІАЕ». 120 с. http://www.iae.org.ua/activity/books/3786
 20. Мамчур В. А. (2023). Розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки: інституціональні засади. Київ, ННЦ «ІАЕ». 306 с. http://www.iae.org.ua/activity/books/3794
 21. Мамчур В.А (2023). Інституціональна розбудова підприємницької діяльності аграрного сектора економіки. Київ, ННЦ «ІАЕ». 200 с. http://www.iae.org.ua/activity/books/3795
 22. Могильний О. М. (2023). Аграрні відносини в Україні. Київ, ННЦ «ІАЕ». 268 с. http://www.iae.org.ua/activity/books/3797
 23. Пугачов М. І., Мамчур В. А., Столярчук Н. М., Шаповал Б. С. (2023). Практичний довідник з експорту свіжих грибів з України до Європейського Союзу. Київ, ННЦ «ІАЕ». 64 с. http://www.iae.org.ua/activity/books/3816
 24. Могильний О. М., Калінчик М. В., Грищенко О. Ю. (2023). Ризики стресостійкості аграрного сектору України: євроінтеграція в умовах воєнного стану. Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро, 17 березня, 2023 р. Вінниця, Європейська наукова платформа. С. 23-28. https://doi.org/10.36074/mcnd-17.03.2023
 25. Столярчук Н. М. (2023). Розвиток академічного підприємництва в Україні як нової моделі трансферу технологій. Розвиток аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 вересня 2023 р. Київ, ННЦ «ІАЕ». С. 150-152 http://www.iae.org.ua/activity/books/3692
 26. Столярчук Н.М. (2023). Вплив війни в Україні на інтенсифікацію міжнародної академічної мобільності молодих вчених в аграрній науці. Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова молодь-2023», Київ, 21 листопада 2023 р. Київ, КОМПРИНТ. С. 324-326 с. http://doi.org/10.35668/978-617-8282-02-8
 27. Столярчук Н. М. (2023). Інституційне забезпечення трансферу технологій в Україні. Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів, 1 грудня 2023 р. Київ, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». с. 60-63 https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2023.pdf
 28. Leontovych S., Radchenko O., Malik L., Stasevich I., Tkach L. (2023). Financial Resources of the Post-War Reconstruction of Ukraine: Review of Directions and Sources. Current issues of science and integrated technologies: I International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy, January 10-13. 2023. Іnternational Science Group. Р. 95-100. http://doi.org/10.46299/ISG.2023.1.1
 29. Ткач Л. Л., Дендебера О. П. (2023). Інноваційний характер економіки знань. Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Умань, 6-7 червня 2023 р. Умань, Уманський НУС. С. 66-68. https://finance.udau.edu.ua/assets/files/zbirniki-naukovih-prac/zb-materialiv-iv-vsuk-nauk-prakt-internet-konferencii-2023-2.pdf
 30. Ткач Л. Л., Дендебера О. П. (2023). Повоєнне відновлення аграрного сектору України: інноваційний аспект. Розвиток аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 вересня 2023 р. Київ, ННЦ «ІАЕ». С. 86-88 http://www.iae.org.ua/activity/books/3692
 31. Патика Н. І., Могильний О. М. (2023). Заходи щодо розвитку сімейного фермерства у післявоєнний період в Україні. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Полтава, 30-31 березня 2023 р. Полтава. С. 185-187 https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/1239/zbirnykberezen2023ch2sekciya5101.pdf
 32. Radchenko O., Dendebera O., Kiryan S., Karachinska N. (2023). The Role of Scientific Research in the Post-War Restoration of the Agricultural Sector of Ukraine. Scientific research in the modern world. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference, February 9-11, 2023. Toronto, Perfect Publishing. Pp. 23-28. https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-9-11-02-2023-toronto-kanada-arhiv/

2022

 1. Mamchur V., Yuriy T., Ilin V., Bezhenar I., Malik M., Generalov O. (2022). Development of Family Entrepreneurship in the Conditions of Influence of Covid-19. Financial Technology (FinTech), Entrepreneurship, and Business Development. ICBT 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 486. Pp. 267-275. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08087-6_19
 2. Mamchur V. A., Stetsko M. V., Yuriy T., Irkliienko I. S., Reznik N. P. (2022). Organizational transformations for the development of agrarian business. International Conference on Sustainable Innovation in Mechanical Engineering, 28–29 May 2021, Kanpur, India. AIP Conference Proceedings, Vol. 2413, Issue 1. https://doi.org/10.1063/5.0079157
 3. Pryhara O., Kozak M., Molnár I., Berezovetska I., Bykova M. (2022). Current Trends in the Development of Rural Green Tourism in the Post-War Period. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 12, Issue 02, Special Issue XXXI. P. 72-78. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120231/PDF/120231.pdf
 4. Mohylnyi O., Kalinchyk M., Gryschenko O. (2022). Post-war restructuring of the agricultural sector of Ukraine: elimination of distortions to achieve stability and well-being. Ekonomika APK, Vol. 29, No. 6. P. 10-27. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202206010
 5. Mohylnyi O., Patyka N., Kucher A., Krupin V., Siedlecka A., Wysokinski M. (2022). Features of Agrarian Sector Deregulation in the Context of Martial Law: Shocks in Food Security. Sustainability, Vol. 14, Issue 20. 12979. https://doi.org/10.3390/su142012979
 6. Cheremisina S., Rossokha V., Mazurenko O., Selinnyi M., Tomashevska O. (2022). The Grain Market of Ukraine: Actual State, Current Problems, and Development Prospects. Economic Studies journal, Vol. 31, Issue 8. P. 173-188. https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-8/09_Svitlana-Cheremisina.pdf
 7. Khodakivska O., Pugachov M., Pugachov V., Mamchur V., Yurchenko I. (2022). Farm size and technology implementation: A comparison between Canada and Ukraine. Scientific Horizons, Vol. 25, No 7. P. 74–81. https://doi.org/10.48077/scihor.25(7).2022.74-81
 8. Sabii I., Matviienko A., Mazurenko O., Usata N., Nemchuk P. (2022). Assessment of the impact of the activities of agricultural enterprises on the economic development of the regions of Ukraine in the period from 1990 to 2020. Scientific Horizons, Vol. 25, No 7. P. 65–73. https://doi.org/10.48077/scihor.25(7).2022.65-73
 9. Могильний О. М. (2022). Удосконалення організаційно-економічного механізму стійкого розвитку аграрної сфери: теоретико-методологічні засади. Економіка і держава, № 5. С. 19-27. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.5.19
 10. Столярчук Н., Веліканов О. (2022). Огляд ринку сушених грибів в країнах ЄС та розширення експортних можливостей України. Товарознавчий вісник, Випуск 15, Частина 2. С. 22-37. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-2
 11. Stoliarchuk N., Dyudyaeva O., Kordzaia N., Tobółka M., Dylewski Ł. (2022). The impact of environmental problems on the agricultural sector and agriculture in Ukraine and innovative ways to solve them. Scientific bases of agriculture, development of ways of its effective development: collective monograph. Boston, Primedia eLaunch. P. 105-113. https://doi.org/10.46299/ISG.2022.MONO.AGRO.1, https://doi.org/10.46299/ISG.2022.MONO.AGRO.1.4.1
 12. Tobółka M., Stoliarchuk N., Łukasz D. (2022). Reflecting environmental issues for sustainable development. Multidisciplinary academic research, innovation and results. Proceedings of the ХIII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic, April 5-8, 2022. P. 29-32. https://doi.org/10.46299/ISG.2022.1.13
 13. Малік М. Й., Козак О. А., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А., Козак М. І., Корилкевич М. Д., Степанович В. О., Березюк О. Г. (2022). Практичний посібник сімейного молочного фермера. Київ, ННЦ «ІАЕ». 130 с. http://www.iae.org.ua/activity/books/3706
 14. Kravchenko S.A., Mamchur V.A., Bеzhenar I.M. (2022). Forecasting the results of the introduction of innovations by agricultural business entities. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Improvement of the financial and credit mechanism for ensuring innovative development of the agricultural sector of economy, rural territories of Ukraine and countries V-4», Dubliany, 2 June, 2022. Dubliany, LNUP. P. 14-17. http://www.iae.org.ua/images/books/praci_2022/dubliany_v4.pdf
 15. Kozak M. I., Stoliarchuk N. M. (2022). Аgro redevelopment as an innovative form of investment project management. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 19 травня 2022 р. Полтава, ПДАУ, P. 282-284. https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykmenedzhmenthhistolittyaglobalizaciynivyklyky2.pdf
 16. Столярчук Н. М. (2022). Відновлення аграрного сектору України на інноваційній основі: євроінтеграційний аспект. Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів, Київ, 1 грудня 2022 р. Київ, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». С. 107-110. https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
 17. Патика Н. І. Могильний О. М., (2022). Вплив російсько-української війни на зовнішньоекономічну діяльність аграрного сектору України та агропродовольчу безпеку. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Острог, 21 жовтня 2022 р. Острог, Видавництво національного університету «Острозька академія» с. 299–302. https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8793/1/Tezy_fin_systema_2022.pdf
 1. Курило Л.І. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері/Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. Том 14, №1(51) Частина 1. – Львів: 2012
 2. Шпикуляк О.Г., Курило Л.І., Мазуренко О.В., Тивончук С.О. Формування ефективної системи інноваційного забезпечення сільського господарства // Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2012. – 182 с.
 3. Шпикуляк О.Г., Тивончук С.О., Тивончук С.В. Формування та оцінка можливостей реалізації інноваційних проектів. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, Львів, 2012, Частина 2.
 4. Шпикуляк О.Г., Тивончук С.О., Тивончук С.В. Бізнес-система управління інноваційними ресурсами в агропромисловому виробництві України // Економіка АПК. – 2012. – № 4.
 5. Мазуренко О.В. Специфіка, умови та фактори інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів. – РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.01.
 6. Мазуренко О.В. Теоретичні аспекти науково-технічного прогресу в тваринництві / Збірник наукових праць. Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія “Люкс”, 2012
 7. Мазуренко О.В. Впровадження інноваційних технологій у свинарство – основа його інтенсивного розвитку. Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. Том 14, №1(51) Частина 1. – Львів: 2012
 8. Шпикуляк О.Г. Концептуальні аспекти позиціонування рольових характеристик економічних інститутів у методології наукового дискурсу. — Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. — № 1 (56). 2012. — 12-20с.

 

 1. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. — К.: ННЦ ІАЕ; 2011. — 342 с.
 2. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / ?Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін..?; за ред. Присяжнюка М.В., Зубця М.В., Саблука П.Т., Месель-Веселяка В.Я., Федорова М.М. — К.: ННЦ ІАЕ; 2011. — 1008 с.
 3. Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. Інтелектуальний та людський капітал як детермінанти інноваційного розвитку економіки: інституціональний аспектІнноваційна економіка. – 2011. - № 3[22].
 4. Курило Л.І. Інтелектуальна власність як складова формування інтелектуального капіталу // Вісник Сумського національного аграрного університету . – 2011. – № 1.-с.232-236.
 5. Курило Л.І. Державне регулювання інноваційної діяльності в аграрнрному секторі // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2011. – № 2.-с.298-302.
 6. Курило Л.І. Павлоцька Т.П. Інтелектуальна праця як фактор людського розвитку // Економіка АПК.– 2011. – №12. –с.127-132.

 

 1. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія / Шпикуляк О.Г. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 396 с.
 2. Курило Л.І. Аспекти формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері Вісник Сумського нац. аграрн. університету.Серія: Фінанси і кредит. – 2010. - №2.
 3. Курило Л.І. Людський капітал як чинник формування інтелектуального капіталу і економічного зростання Економіка АПК. – 2010. - №9. - С.126-131.
 4. Курило Л.І. До питання класифікації та структури інтелектуального капіталу / Вісник Сумського нац. аграрного університету. Серія „Фінанси і кредит”. – 2010.- Випуск 1. – С.197-202.
 5. Курило Л.І. Проблеми функціонування технопарків в Україні Інноваційна економіка. - 2010. - №4 [18]. - С.13-16.
 6. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 708 с.