Очолює відділ доктор економічних наук, старший дослідник Мамчур Володимир Анатолійович

Контактна інформація

тел. + 38 (044) 258-34-71

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка теоретико-методологічних засад інноваційного забезпечення формування конкурентоспроможності аграрного виробництва в частині:

  • обґрунтування методологічних положень щодо розвитку інноваційної діяльності в аграрному виробництві;
  • методологічних підходів до оцінки ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері;
  • методичних підходів до оцінки інноваційного продукту та інтелектуального капіталу;
  • аналізу результативності наукових досліджень та розвитку ринку інноваційної продукції і його інфраструктури.

Відділ здійснює науково-організаційну та координаційну роботу. Працівники відділу задіяні у друкарській справі, а також виконують роботи з підготовки і видання міжнародного науково-виробничого журналу „Економіка АПК”. У структурі відділу функціонує бібліотека ННЦ „Інститут аграрної економіки” і архів.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 708 с.

2. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія / Шпикуляк О.Г. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 396 с.

3. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. — К.: ННЦ ІАЕ; 2011. — 342 с.

4. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / ?Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін..?; за ред. Присяжнюка М.В., Зубця М.В., Саблука П.Т., Месель-Веселяка В.Я., Федорова М.М. — К.: ННЦ ІАЕ; 2011. — 1008 с.

5. Курило Л.І. Аспекти формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері Вісник Сумського нац. аграрн. університету.Серія: Фінанси і кредит. – 2010. - №2.

6. Курило Л.І. Людський капітал як чинник формування інтелектуального капіталу і економічного зростання Економіка АПК. – 2010. - №9. - С.126-131.

7. Курило Л.І. До питання класифікації та структури інтелектуального капіталу / Вісник Сумського нац. аграрного університету. Серія „Фінанси і кредит”. – 2010.- Випуск 1. – С.197-202.

8. Курило Л.І. Проблеми функціонування технопарків в Україні Інноваційна економіка. - 2010. - №4 [18]. - С.13-16.

9. Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. Інтелектуальний та людський капітал як детермінанти інноваційного розвитку економіки: інституціональний аспектІнноваційна економіка. – 2011. - № 3[22].

10. Курило Л.І. Інтелектуальна власність як складова формування інтелектуального капіталу // Вісник Сумського національного аграрного університету . – 2011. – № 1.-с.232-236.

11. Курило Л.І. Державне регулювання інноваційної діяльності в аграрнрному секторі // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2011. – № 2.-с.298-302.

12. Курило Л.І. Павлоцька Т.П. Інтелектуальна праця як фактор людського розвитку // Економіка АПК.– 2011. – №12. –с.127-132.

13. Курило Л.І. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері/Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. Том 14, №1(51) Частина 1. – Львів: 2012

14. Шпикуляк О.Г., Курило Л.І., Мазуренко О.В., Тивончук С.О. Формування ефективної системи інноваційного забезпечення сільського господарства // Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2012. – 182 с.

15. Шпикуляк О.Г., Тивончук С.О., Тивончук С.В. Формування та оцінка можливостей реалізації інноваційних проектів. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, Львів, 2012, Частина 2.

16. Шпикуляк О.Г., Тивончук С.О., Тивончук С.В. Бізнес-система управління інноваційними ресурсами в агропромисловому виробництві України // Економіка АПК. – 2012. – № 4.

17. Шпикуляк О.Г. Концептуальні аспекти позиціонування рольових характеристик економічних інститутів у методології наукового дискурсу. — Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. — № 1 (56). — 12-20с.

18. Мазуренко О.В. Специфіка, умови та фактори інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів. – РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.01.

19. Мазуренко О.В. Теоретичні аспекти науково-технічного прогресу в тваринництві / Збірник наукових праць. Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія “Люкс”, 2012

20. Мазуренко О.В. Впровадження інноваційних технологій у свинарство – основа його інтенсивного розвитку. Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. Том 14, №1(51) Частина 1. – Львів: 2012