18 28_teo-met_zas_buk


Здійснено аналіз концепції сталого розвитку в економічних та облікових теоріях, на основі чого запропоновано новий базис інтерпретації похідної форми традиційного обліку – обліку сталого розвитку. Розроблено універсально-інтегральну систему оцінки показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу.

Розроблено парадигму розвитку звітності про сталий розвиток сільськогосподарського підприємництва та розроблено концептуальну основу її стандартизації з урахуванням євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано системоутворювальні компоненти обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком. Запропоновано матрицю взаємодії компонентів сталого розвитку за трьома компонентами сталості (економічна, соціальна, екологічна) і п’ятьма рівнями впливу (глобальний, національний, регіональний, організаційний, рівень підприємства). Удосконалено систему ризик-менеджменту обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств.

Розроблено методико-методологічні положення наскрізного внутрішнього контролю обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств.

Видання розраховано на працівників органів державної влади та обліково-фінансових служб підприємств, які вивчають, досліджують та використовують у практиці обліку й аналізу принципи сталого розвитку, докторантів, аспірантів, магістрів; наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.