17 41_pid_hli_mak


Підлісецький Гліб Макарович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2013 роки. До 80-річчя від дня народж. / НААН, ННСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, Л. А. Кириленко (ННСГБ), О. В. Захарчук, М. М. Могилова, Д. Ю. Соловей, Я. Ф. Навроцький (ННЦ «ІАЕ») ; наук. ред. В. А. Вергунов, О. Г. Шпикуляк ; авт. вступ. ст. Ю. О. Лупенко. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 186 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кореспонденти Нац. акад. аграр. наук» / НААН, ННСГБ).

У книзі висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність Г. М. Підлісецького – члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, відомого вченого економіста-аграрника. Ним виконано дослідження з проблем капітальних вкладень в аграрний сектор економіки, формування, ефективності використання, відтворення, оцінки та нормування основних засобів сільського господарства.