ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії ВАК
України 14.12.2006 N 31-06/11

ПАСПОРТИ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ

 

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

 I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує рух фінансових ресурсів, формування та використання капіталу, доходів і грошових фондів, що опосередковують розподіл та перерозподіл вартості ВВП у суспільстві на макрорівні, грошова, фінансова і кредитна системи та їх інституційна інфраструктура, функціонування державних фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансова внутрішня і зовнішня політика держави та її складові.

II. Напрями досліджень:

 1. Попит та пропозиція грошей, механізми грошово-кредитного регулювання. Фіскальна і монетарна політика, їх координація; інфляція і стабілізація грошей.
 2. Фінансова система, основні напрями її реструктуризації.
 3. Фінансова політика держави та інструменти її реалізації.
 4. Фінансове прогнозування, планування і регулювання.
 5. Фінансове забезпечення галузей соціальної сфери.
 6. Державне фінансове господарство. Державний бюджет, бюджетний устрій і бюджетна система, бюджетний процес. Бюджетна політика держави, бюджетний менеджмент.
 7. Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи і видатки бюджету як засіб реалізації соціально-економічної політики держави.
 8. Бюджетний дефіцит і система дефіцитного фінансування.
 9. Місцеві фінанси й місцеве оподаткування. Фіскальний (бюджетний) федералізм, міжбюджетні відносини. Система бюджетного і фінансового вирівнювання.
 10. Державні та недержавні фонди цільового призначення.
 11. Державний фінансовий контроль і аудит, фінансовий моніторинг.
 12. Фінансова безпека держави, суб'єктів підприємництва та фінансових інститутів.
 13. Теорія і практика оподаткування, форми та методи оподаткування, податкова система і податкова політика держави. Податковий менеджмент.
 14. Податкове рахівництво, адміністрування податків і податковий контроль.
 15. Державний кредит і державний борг, система управління внутрішнім і зовнішнім державним боргом.
 16. Фінансовий ринок та його сегментація, інструменти та інфраструктура ринку цінних паперів. Порфельне інвестування. Держава на фінансовому ринку.
 17. Фондовий ринок, фондова біржа і біржові операції.
 18. Хеджування фінансових ризиків. Ринок похідних фінансових інструментів.
 19. Ринок фінансових послуг.
 20. Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування, його основні форми, види й галузі.
 21. Перестрахування на внутрішньому та зовнішніх ринках.
 22. Страховий менеджмент.
 23. Страховий ринок, закономірності та перспективи його розвитку в Україні, страхові послуги й особливості їх реалізації.
 24. Страховий маркетинг і напрями його активізації.
 25. Формування та розміщення страхових резервів.
 26. Забезпечення фінансової надійності страховиків.
 27. Формування та функціонування ринку кредитних ресурсів, кредитна система.
 28. Механізм функціонування банківської системи, організація й управління діяльності банків, маркетинг у банківських операціях.
 29. Iпотечне кредитування, лізинг у банківській діяльності, інвестиційна діяльність банків.
 30. Механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях і сферах економіки.
 31. Організація безготівкових і готівкових розрахунків.
 32. Фінансовий менеджмент в банку.
 33. Операції з іноземною валютою, валютне регулювання та платіжний баланс.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

економічні науки.