ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії ВАК
України 14.12.2006 N 31-06/11

ПАСПОРТИ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ

 

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

 I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, змістом якої є дослідження з методології, методики й організації бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств.

 II. Напрями досліджень:

 1. Загальна теорія бухгалтерського обліку.
 2. Методологія й організація фінансового та управлінського обліку підприємств різних форм власності.
 3. Результати господарювання та собівартість продукції (робіт і послуг) підприємства: методологія і організація визначення, обліку та контролю.
 4. Побудова системи облікової інформації відповідно до міжнародних стандартів.
 5. Розроблення національних стандартів обліку та нормативів аудиту.
 6. Уніфікація бухгалтерського обліку, економічного аналізу, оперативного контролю, ревізії та аудиту в різних країнах.
 7. Звітність підприємства: джерела та методи формування даних (перевірка, обробка та оприлюднення).
 8. Теорія та методологія економічного аналізу.
 9. Методологія, методика й організація аналізу господарської діяльності підприємств різних форм власності.
 10. Методологія, методика й організація контролю фінансово-господарської діяльності підприємств.
 11. Стандарти та нормативи аудиту й аудиторської діяльності.
 12. Організація аудиторської діяльності: специфіка формування та функціонування аудиторських служб.
 13. Методологія й організація зовнішнього та внутрішнього аудиту на підприємствах: специфіка галузей економіки, замовники-користувачі, об'єкти перевірки, планування й організація проведення, вартість послуг, ефективність.
 14. Аудит фінансової звітності емітентів цінних паперів.
 15. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль формування та використання активів, власного капіталу і зобов'язань.
 16. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль витрат на виробництво.
 17. Обліково-аналітичні операції, їх стандартизація й уніфікація.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

економічні науки.