can01Інституціоналізація фінансового обліку та звітності є одним з інструментів покращення інвестиційної привабливості сільгосппідприємств, зазначив завідувач відділу методології обліку і аудиту Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Борис Мельничук, виступаючи на постійно діючому науково-методологічному семінарі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» «Підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств: обліково-фінансовий аспект», який відбувся 22 серпня 2014 року.

Переглянути фото

Охарактеризувавши зовнішні та внутрішні фактори інвестиційної привабливості, доповідач приділив особливу увагу якості фінансової звітності та проведенню аудиторських перевірок як чинникам, що можуть суттєво вплинути на її покращення.

За його словами, основоположними якісними характеристиками фінансової інформації є її доречність та достовірність, посилити яку можуть зіставність, можливість перевірки, вчасність та зрозумілість.

Обліково-фінансовий підхід підвищення інвестиційної привабливості в АПК починається з облікової політики, яка формується на трьох рівнях: держави – Міжнародні стандарти фінансової звітності та національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, галузі та окремого підприємства.

Потім виявляються невідповідності в юридичному забезпеченні діяльності та їх усунення, невідображені в обліку чи недооцінені активи та зобов’язання, а також ризики, пов’язані з виконанням чи невиконанням зобов’язань.

Наступним етапом є проведення оцінки та зведення балансу земельних ділянок та прав користування ними, нематеріальних активів, біологічних активів та сільськогосподарської продукції, а також основних засобів.

Науковець також презентував модель обліку земельних ділянок, алгоритм дооцінки основних засобів, етапи проведення оцінки нематеріальних активів та їх відображення, а також особливість оцінки біологічних активів за справедливою вартістю.

Важливим складовою формування у інвесторів позитивного іміджу підприємства є  розробка інформаційного проспекту про підприємство. За словами доповідача, він повинен мати таку структуру:

Розділ 1. «Основні відомості про  підприємство»

Розділ 2. «Опис бізнесу»

Розділ 3. «Майновий стан та фінансові   результати»

Додатки:

  • Фінансова звітність
  • Фінансова звітність за міжнародними стандартами
  • Статистична звітність
  • Аудиторський висновок
  • Акти податкової перевірки

Впровадження запропонованої моделі дозволяє достовірно відобразити всі активи – як власні, так і орендовані – сільськогосподарського підприємства, а також «капіталізувати» земельний, інтелектуальний та біологічний ресурс у фінансово-правовому аспекті. Внаслідок цього вартість чистих активів підприємства збільшується в 1,5-2 рази, підсумував Борис Мельничук.

У заході взяли участь близько 30 учасників – науковці ННЦ «ІАЕ», аспіранти та студенти.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».