MG 9387 crВчені аграрники та громадськість відзначають славний ювілей відомого  вченого в галузі економіки агропромислового виробництва, академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, ідеолога реформаційних перетворень в сільському господарстві  країни Володимира Васильовича Юрчишина, який  святкує своє 90-річчя від дня народження.

Народився В.В. Юрчишин 9 березня 1925 року в с. Заячівка Шаргородського району Вінницької області. Після закінчення семирічної школи (1939) навчався (1939—1941, 1945—1947) у плодоовочевому технікумі (с. Михайлівці Муровано-Куриловецького району Вінницької області).

 

Працював агрономом навчального господарства, у роки війни – на підприємствах оборонної промисловості. У 1948—1953 роках продовжив на­вчання на плодоовочевому факультеті Уманського сільськогосподар­ського інституту (нині — Уманський національний університет садів­ництва), який закінчив з відзнакою. Як науковець-економіст сформувався в Українській сільськогосподарській академії (нині — Національний університет біоресурсів і при­родокористування України), пройшовши у ній у 1954—1976 рр. сходин­ки аспіранта (кафедра організації сільського господарства), асистента, доцента, старшого наукового співробітника, професора, завідувача кафедри, проректора з наукової ро­боти, ректора. У 1976—2006 рр. в Науково-дослідному інституті економіки та організації сільського господарства (нині — Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки») очолював відділи управління сільським господарством, теорії та методології від­носин власності, аграрної і соціальної політики.

      Життєвий і творчий шлях ювіляра характеризується значними здобутками, які втілені у практичних діях, знайшли відображення у суспільних процесах, зокрема через наукову діяльність як найбільш плідну для ювіляра.

       Безпосередньо ним та під його керівництвом виконано  фундаментальні дослі­дження з питань державного, територіального, галузевого та  виробничо-господарського управління АПК, його кадрово-управлінського забезпечення, управління науково-технічним прогресом у сільськогосподарській галузі, підвищення якості вирощуваної у ній продукції. Відповідні науково-прикладні напрацювання широко застосовувались у практиці. У 1989 р. В. В. Юрчишин першим не тіль­ки в Україні, а й у Союзі РСР започаткував дослідження реформування відносин власності у сільському господарстві, здійснив великомасш­табне дослідження поглядів селян на цю проблему. Тоді ж обґрунтував необхідність і розробив відповідну методику реформування майнових відносин власності у колгоспах із збереженням їхньої майнової ціліс­ності, здійснив її експериментальну перевірку і практичне втілення у ряді господарств. Вона була покладена в основу паювання майна в кол­госпах. Ним же розроблено оригінальну модель перетворення колгоспників у своєрідних співвласників колгоспної землі із збереженням земельної цілісності колективних господарств. Працюючи  в системі НАН України (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України») останніми роками  В.В. Юрчишин зосередився на дослі­дженнях соціальних проблем сільського господарства, села і селян­ства. Продо­вжує досліджувати проблеми виведення в країні аграрної політики з її серцевиною — соціальними, економічними і виробничими відносина­ми на національно необхідний рівень.

         В.В.  Юрчишин — автор понад 500 фундаментальних наукових праць з проблем аграрної політики, реформування аграрних відносин, переходу аграрної сфери України до ринкової економіки, історії аграрної економіки України. Видано 16 індивідуальних і колективних монографій.

       Велику увагу Володимир Васильович приділяє підготовці молодих вчених. Під його керівництвом підготовлено 5 докторів і 46 кандидатів  економічних наук.

       Активна і плідна діяльність В.В. Юрчишина відзначена державними нагородами: орденом «Знак Пошани», медалями, грамотами.

      Прийміть, шановний Володимире Васильовичу, найтепліші, сердечні привітання з ювілеєм. Зичимо Вам міцного здоров’я, плідного довголіття. Хай завжди оточують Вас любов та вдячність рідних і близьких людей, повага вірних друзів. Впевнені, що Ви й надалі спрямовуватимете свій досвід і талант ученого для піднесення престижу нашої держави.

 

Колектив Національного наукового центру

«Інститут аграрної економіки»

Редакція Міжнародного науково-виробничого

журналу «Економіка АПК»