Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

 оголошує конкурси на здобуття наукової премії

«За кращу наукову розробку з питань аграрної економіки»

(постанова Вченої ради ННЦ «Інститут аграрної економіки»  від 26.04.2023 року, протокол № 6).

Згідно із Положенням про премії ННЦ «Інститут аграрної економіки» «За кращі наукові розробки з питань аграрної економіки», затвердженим наказом № ОД-22 від 10.05.2023 р. на підставі рішення вченої ради від 26.04.2023 р. (протокол № 6), Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує конкурс на здобуття наукової Премії Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» «За кращу наукову розробку з питань аграрної економіки».

До участі у конкурсі допускаються індивідуальні та/або колективні наукові розробки, закінчені не пізніше ніж у році, який передує року проведення конкурсу, відповідають предмету премії, мають наукову новизну і практичну цінність, підтверджену документально.

Право висувати роботи на здобуття премій надається вченим (науково-технічним) радам наукових установ і закладів вищої освіти, колегіям (президіям, правлінням) міністерств і відомств України.

На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні державних премій України та інших країн, іменних премій Національної академії наук України, премії HAAH «За видатні досягнення в аграрній науці», премії ННЦ «Інститут аграрної економіки» та премій наукових організацій іноземних держав або спеціальних премій інших відомств. На здобуття премії можуть бути висунені наукові праці лише після того, як мине не менше шести місяців, але не більше п’яти років після їх опублікування.

Авторський колектив роботи, висунутої на здобуття премії НААН, може складати не більше як п'ять осіб, які зробили найбільш вагомий внесок у її виконання. Не допускається включення до авторського колективу осіб, що раніше отримали відповідну  премію.

Організація, яка висунула наукову працю на здобуття премії, подає до ННЦ «Інститут аграрної економіки» у двох примірниках:

  • оформлену наукову розробку;
  • обґрунтоване подання (анотацію), що включає наукову характеристику роботи та її значення для аграрної науки;
  • відомості про автора (авторів) повністю без скорочень: прізвище, ім’я, по батькові, рік і місяць народження, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, службова поштова адреса, домашня поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон, ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду (кожного з авторів);
  • основні друковані праці з тематики поданої на конкурс роботи (перелік і завірені копії);
  • копії дипломів на відкриття, акти випробування або виробничої перевірки, накази і матеріали про впровадження розробок в агропромисловому виробництві та інші матеріали, що засвідчують наукову цінність роботи;
  • довідку про творчий внесок кожного з авторів висунутої роботи (у відсотках);
  • довідку про те, що робота, яка подається на конкурс, не була раніше удостоєна премії.

Згадані відомості підписуються автором (авторами), а їх відповідність засвідчується керівником і гербовою печаткою установи за місцем роботи.

Розглядатимуться матеріали, які відповідають вимогам цього конкурсу і надійшли до ННЦ «Інститут аграрної економіки» не пізніше 1 жовтня 2023 року.

Матеріали надсилати на адресу:

03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Телефон для довідок: (+38044) 258-43-21.