Президія Національної академії аграрних наук України керуючись ст. 22 та 59 Статуту Академії, оголосила конкурс на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) НААН та членів-кореспондентів.

Згідно зі Статутом Академії на вакансії дійсних членів (академіків) НААН можуть бути висунуті члени-кореспонденти НААН доктори наук, а на вакансії членів-кореспондентів НААН – громадяни України доктори наук у віці до 60 років, які зробили значний внесок в аграрну науку та практику, підготовку наукових кадрів та формування наукових шкіл.

Керуючись ст. 22 та 59 Статуту Академії, Президія Національної академії аграрних наук України оголошує конкурс на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) НААН за такими спеціальностями:

Назва спеціальності
Кількість вакансій
Агрогрунтознавство і агрофізика 1
Механіка післязбиральної обробки і зберігання зерна 1
Селекція рослин 1
Рибництво 1
Світове господарство і міжнародні економічні відносини 1
Всього 5

та членів-кореспондентів НААН з таких напрямів наукових досліджень:

Назва спеціальності
Кількість вакансій
Рослинництво: олійні культури 1
Фізіологія людини і тварин 1
Технологія цукристих речовин 1
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 1
Всього 4

 

Згідно зі Статутом Академії на вакансії дійсних членів (академіків) НААН можуть бути висунуті члени-кореспонденти НААН  доктори наук, а на вакансії членів-кореспондентів НААН – громадяни України  доктори наук у віці до 60 років, які зробили значний внесок в аграрну науку та практику, підготовку наукових кадрів та формування наукових шкіл. Критерії вимог до претендентів на вакансії членів Академії:

Висувати кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти із перелічених вище спеціальностей і напрямів аграрної науки можуть учені ради державних наукових установ та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, колегіальні органи інших державних та громадських організацій, а також дійсні члени НААН. Члени-кореспонденти мають право висувати кандидатів у члени-кореспонденти Академії.

Висунення кандидатів відповідною вченою радою чи колегіальним органом здійснюється шляхом обговорення і таємного голосування.

На кожного учасника конкурсу до Президії Академії протягом місяця з дня опублікування цього оголошення подаються у двох примірниках такі матеріали:

- при висуненні кандидата відповідною вченою радою чи колегіальним органом: подання за підписом керівника організації, яка висуває кандидата, з належним обґрунтуванням, яка включає кількісну та якісну оцінку внеску кандидата в науку, практику і підготовку кадрів; витяг з протоколу вченої ради чи колегіального органу з наведенням результатів таємного голосування;

- при висуненні кандидата дійсним членом або членом-кореспондентом НААН: рекомендаційний лист дійсного члена Академії (члена-кореспондента), який рекомендує кандидата, з належним обґрунтуванням (таким, як при висуненні вченою радою); характеристика науково-виробничої діяльності кандидата, підписана керівником організації, де він працює.

Критерії
вимог до претендентів на вакансії дійсних членів НААН

пп
Показник
1 Наукові праці у провідних фахових виданнях - не менше 120, із них - опубліковано в закордонних виданнях - не менше 15, монографій - не менше 5
2 Формування наукової школи
підготовлено: кандидатів і докторів наук – не менше 5
3 Наявність вченого звання професор.
4 Робота в наукових установах, вищих навчальних закладах на посадах керівника структурного підрозділу, головного і провідного наукового співробітника – не менше 10 років.
5 Наявність особистих наукових досягнень (відкриття, міжнародні та урядові премії за наукові досягнення, патенти, членство у міжнародних наукових об’єднаннях, розроблення нових наукових напрямів досліджень).
6 Особистий внесок в зростання наукового потенціалу і досягнень НААН за останні 5 років наукової та науково-педагогічної діяльності.
7 Участь у створенні і впровадженні інновацій, підготовці законодавчих і нормативно-правових актів.
8 Визнаний авторитет серед адміністративних державних структур та аграрного бізнесу.

Критерії
вимог до претендентів на вакансії членів-кореспондентів НААН

пп
Показник
1 Наукові праці у провідних фахових виданнях - не менше 90, із них - опубліковано в закордонних виданнях - не менше 10 монографій, навчальних посібників - не менше 3.
2 Формування наукової школи
підготовлено: кандидатів і докторів наук - не менше 3.
3 Наявність вченого звання професор.
4 Робота в наукових установах, вищих навчальних закладах на посадах керівника структурного підрозділу, головного і провідного наукового співробітника, професора кафедри.
5 Участь у науково-організаційній діяльності НААН та профільних відділень.
6 Участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, редколегій з видання збірників наукових праць та журналів, громадських та міжнародних наукових об’єднань (проекти, гранти) і організацій. Наявність особистих наукових досягнень.
7 Впровадження інновацій у виробництво із документальним підтвердженням в АПК України.